Sabtu, 18 Juni 2011

Order of Play Hari Minggu 19 Juni 2011

LAP 1

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 10 PA Theodorus Sebastian Edison BDG vs Marcius Sebastian SBY

Main ke 2 Jam 10.00 KU 10 PI Ana Kawengian MDO vs Gabriel Tantriana BDG

Main ke3 Jam 11.00 KU 10 PA Aloysius Joel Taringan BDG vs Moch Firyal F Noerdin GRT

Main ke 4 Jam 12.00 KU 10 PA M. Rizal Muzaqir BDG vs Mahesa Dwi Raenal Putra LHT

Main ke 3 Jam 13.00 KU 10 PA M. Sulthan Sadiq Ramadhan BGR vs M. Rio Rudiansyah/Moh . Brilian LHT

Main ke 6 Jam 14.00 KU 10 PA Raihan M Firdaus LPG vs Fahrezi N fakhri BDG/ Bayu Mega Umbara GRT.

LAP 2

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 10 PA Fahrezi N fakhri BDG vs Bayu Mega Umbara GRT

Main ke2 Jam 10.00 KU 10 PI Tirana Ghieska Gitaningtyas DIY vs Nabila Syarifah Zahra BDG

Main ke 3 Jam 11.00 KU 10 PA Theodorus Sebastian /Marcius Sebastian vs Rohan Srivastavan BDG

Main ke 4 Jam 12.00 KU 10 PA Arif Fadilah GRT vs Abrar Orijal Sanyhuda BDG

Main ke 5 Jam 13. 00 KU 10 PA M. Kiky Anugran BDG vs Rasyad Aziz DKI

Main ke 6 Jam 14. 00 KU 10 PA Shandy Firssam A BMS vs Raihan Hasibuan LPG

LAP 3

Main ke 1 Jam 09.00 KU 12 PA Wilson Winata BDG vs Yudea Prabowo KRW

Main ke 2 Jam 10.00 KU 12 PA M. Raffi Hartanto BDG vs Michael sukma Putra BDG

Main ke 3Jam 11.00 KU 12 PA Muhammad Ilham F BDG vs M. Abyan Raflypasya DKI

Main ke 4 Jam 12.00 KU 12 PA M. Imanudin BDG / Kevin Samm Xavier DKI vs Anindya Satrio W TGL

Main ke 5 Jam 13.00 KU 12 PA Rafidya Muhammad LHT vs Juan Ibraim BDG / Yahya R Djari PAPUA

Main ke 6 Jam 14.00 KU 12 PI Anastasya Samantha Manalu MDN vs Nibila Putri Naumiva BGR

LAP 4

Main ke 1 Jam 09.00 KU 12 PA Karan Srivastavan BDG vs M. Audi Saprial BKL

Main ke 2 Jam 10.00 KU 12 PA Habib PRMN vs M. Iqbal F GRT

Main ke3 Jam 11.00 KU 12 PI Salsabila Hamala PRMN vs Miftahul Setyavani BDG

Main ke4 Jam 12.00 KU 12 PA Imam Akram PALU vs Giorgio Sumarno DKI / Raymond Kartawijaya BDG

Main ke 5 Jam 13,00 KU12 PA Muhammad Ilham FahrezaBDG/ M. Abyan Raflypasya DKI vs M. Reza Fachriadi BMS.

Main ke 6 Jam 14.00 KU 12 PI Natalia Adinda Putri BDG vs Patricia Tiana Putri DKI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar