Sabtu, 04 Juni 2011

ORDER OF PLAY HARI MINGGU 5 JUNI 2011

LAP 4

Main ke 1 Jam 09. 00

Main ke 2 Jam 10.00 KU 10 PI Briyan Husin DKI vs Haekal Ramadhan TGR

Main ke3 Jam 11.00 KU 16 PI

Main ke Jam 12.00 CONS

Main ke 3 Jam 13.00 CONS

LAP 5

Main ke 1 Jam 09. 00

Main ke2 Jam 10.00 KU 14 PI Shamira Azzahra DKi vs Almira Rahma MLG

Main ke 3 Jam 11.00

Main ke 4 Jam 12.00

Main ke 5 Jam 13. 00

LAP 6

Main ke 1 Jam 09.00 KU 12 PA Daniel Valentino PMK vs Odeda M Araza DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 16 PA Tengku M Bintang vs Pambudi Elsa Wiguna DKI

Main ke 3Jam 11.00 CONS

Main ke 4Jam 12.00 CONS

Main ke 5 Jam 13.00 CONS

LAP 7

Main ke 1 Jam 09.00 KU 10 PA Kevindra P H vs Jonathan P Nahor DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 16 PI Rifaliani Achir Putri CRB vs Desi Ratnasari IDM

Main ke3 Jam 11.00 CONs

Main ke4 Jam 12.00 CONS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar