Sabtu, 25 Juni 2011

Piala Bupati BOGOR: Kelompok Umur 12 tahun

RemajaTenis, 25 Juni 2011. Perubahan Kelompok Umur 12 tahun terjadi karena ada yang mundur dan ada yang terdaftar tetapi belum diserahkan kepada Referee Eko. Hal ini disampaikan oleh Referee Eko Supriatna kepada RemajaTenis.
DRAW PUTRA
1. Yoga Argisyahputra (DPK) v 2. BYE
3. Amartya Syahruzad (DKI) v 4. Erwan Cahya Pratama (BGR)
5. I.B. Ngurah Adiawara Pidada (BALI) v 6. Donan Ghazi Rahmah (RIAU0
7. Amarif Abimanyu (DPK) v 8. Joshua Gunawan (DKI)
9. M.Viqri Andriansyah (KRWG) v 10. BYE
11. Rifki Zidan (DKI) v 12. Hadito Rasyid Haqi (TGR)
13. Chaca Rochmana Firdaus (CMS) v 14. Raymond Kartawidjaja (BDG)
15. Valenza Aghazi (DPK) v 16.Rafi Rasendria (DKI)
17. Reinhard (DPK) v 18. M.Abiyan Raflipasya (DKI)
19. I.B Gde Wisnu Antara (BALI) v 20. Robbi AW (BGR)
21. Rifaldo Ardian Hafis (SMRG) v 22. Habib (PMN)
23. BYE v 24. Fikri Luthfi (KRWG)
25. Rafi Hartanto (DKI) v 26. Abinaya Duarsa (BALI)
27. Giovani Joshua Tatuh (MD) v 28. Najib (bBGR)
29. Ilham Primsyadi (BGR) v 30. Patrick Loekman (DKI)
31. BYE v 32. M. Althaf D Al Bhaihaqi (BGR)

DRAW PUTRI
1. Danisa Amalia Erriad (DKI) v 2. BYE
3. Angela S Nangin (LAMP) v 4. Annisa Mustika Danif (BGR)
5. Safira Nadhila Astuti (TGR) v 6, Maulidia Dwi Auguri (BGR)
7. Nisrina Indira (DPK) v 8. Salsabila Hamala Sakinah (PRMN)
9. Atikah Pemurah (KRWG) v 10. Nabila Putri Naoniva (BGR)
11. BYE v 12. Kishi Alandra (DKI)
13. Anasthasya Manalu (MDN) v v 14. Nicol (DPK)
15. BYE v 16. Oxi Gravitasi (DKI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar