Rabu, 01 Juni 2011

REMAJA ELITECLUB: Order of Play 2 Juni 2011

Lap. 4
Mulai pkl. 09.00 Ku 10Pa Aditya Bimawan (DKI) v Jones Pratama (DKI)
Pkl. 10.00 KU 10 Pi Ana Kawengian (MDO) v Windhy Waluyo (DKI
Pkl. 11.00 KU 12 Pi Danisa Amalia Erriad (DKI) v Nuzlita Andari (DKI)
Pkl. 12.00 KU 12 Pa Ridwan Nulah (DKI) v Michael Sukmaputra (DKI)
Pkl. 13.00 Ku 12 Pa Zethya Zainuddin (BGR) v Diego Garcia (DKI)
Pkl. 14.00 KU 12 Pa Alfian Edgar Tjandra (DPK) v M.Audi Saprial (BKL)
Pkl. 15.00 KU 10 Pa Kenneth Legacy (DKI) v Setio Pambudi (DKI)
Pkl. 16.00 KU 10 Pa Aditya B/Jones P v Rashad Aziz (DKI)

Lap. 5
Mulai pkl. 09.00 KU 10 Pa Hugo Torang (DKI) v Padma Negara (Riau)
Pkl. 10.00 KU 10 Pi Angelique Sugiarto (DKI) v Priska Madelyn (DKI)
Pkl. 11.00 KU 12 Pi Siti Sarah (MDN) v Nabila Putri Naomiva (BGR)
Pkl. 12.00 KU 12 Pa Attar Kusuma Pratiwa (DKI) v M. Abiyan Raflipasya (DKI)

Pkl. 13.00 KU 12 Pa Adha Ryandhy (DKI) v M. Ilham Muslimin (DKI)
Pkl. 14.00 KU 10 Pa M.Kevindra Putra H (DKI) v Josian Tingey (BKL)
Pkl. 15.00 KU 10 Pa Hugo Wai (DKI) v Noah Baker (DKI)

Lap. 6
Muai Pkl 09.00 KU 10 Pa Alessandro Favian Law (DKI) v Aldian Saputra (DKI)
Pkl. 10.00 KU 10 Pi Nadila Nasya (DKI) v Janice Tjen (DKI)
Pkl. 11.00 KU 12 Pi Grasiella Sere H v Sarah Tahira (DKI)
Pkl. 12.00 KU 12 Pa M,Adithya (DPK) v Aurel Satria (DKI)
Pkl. 13.00 KU 12 Pa Benjamin Cesario Hutagalung (DKI) v Miquel Mangunpratomo (DKI)
Pkl. 14.00 KU 10 Pa M.Rizal Muzakir (BDG) v Hugo Turang/ Padma N
Pkl. 15.00 KU 10 Pa Vitto Alexander (DKI) v Daniel F Gunawan (DKI)

Lap. 7
Mulai Pkl. 09.00 KU 10 Pi Della Puspita (BKL) v Ditha Latuheru (DKI)
Pkl. 10.00 KU 12 Pi Siti Saniah (DKI) v Chairunnisa Lubis (DKI)
Pkl. 11.00 KU 12 Pa Amrif Abimanyu (DKI) vM.Haqi Aunoora (DKI)
Pkl. 12.00 KU 12 Pa Anthony Wijaya (DKI) v Rifki Zidan (DKI)
Pkl. 13.00 KU 12 Pa Joshua F Gunawan (DKI) v Dhohan Ghazi Rahman (Riau)
Pkl. 14.00 KU 10 Pa Joel Andrew Suryadi (DKI) v Alessandro F/Aldian S
Pkl. 15.00 KU 10 Pa Akbar Ranandito (DKI) v Jonathan Pildasi Nahor (Manado)

Lap.8
Mulai pkl. 09.00 KU 14 Pi Rizky Amalia (DPK) v Christina Febriani (DKI)
Pkl. 10.00 KU 14 Pa Alvin Fadhilah (DKI) v Christian Johan (DKI)
Pkl. 11.00 KU 16 Pa Andrew P Sunarko (DKI) v Dimas Christantio (DKI)
Pkl. 12.00 KU 14 Pa Bryan Husin v Fawwaz Satria (DKI)
Pkl. 13.00 KU 14 Pa Lukman Fitrahsaeri (DKI) v Andre PSunarko (DKI)
Pkl. 14.00 KU 16 Pa Anggy Pradika (BGR) v M. Faisol Riska (Lamp)
Pkl. 15.00 KU 16 Pa Raheta Riki Ardiansyah (PWKRT) v Akbar Thio P/Andrew Franklin H (DKI)

Lap.9
Mulai Pkl 09.00 KU 14 Pi Nabila Paramita (DKI) v Sabrina Shobirin (DKI)
Pkl. 10.00 KU 16 Pi Mutia Clara (DKI) v Ni Made Nindya D (BGR)
Pkl. 11.00 KU 16 Pa Akbar Thio Pangestu (PLBG) v Andrew Franklin H (DKI)
Pkl. 12.00 KU 14 Pa Andreas A (BDG) v Tristan Utama (DKI)
Pkl. 13.00 KU 14 Pa Mathew J Gomedi (DKI) v M.AdilAziz Lubi (DKI)
Pkl. 14.00 KU 16 Pa Yudha Arivianda (Lamp) /Tengku M Bintang P v Fachurrozi (Riau)
Pkl. 15.00 KU 16 Pa Ivan Setiawan (BGR) v M. Faisal Riski (Lamp)

Lap. 10.
Mulai pkl. 09.00 KU 14 Pi Alma Masya Putri (DKI) v Jane Levi A (DKI)
Pkl. 10.00 KU 16 Pi Nazira Andjani (BKS) Annisa Nandya P (Lamp)
Pkl. 11.00 KU 16 Pa Tengku M Bintang P (MDN) v Yudha Arivianda (Lamp)
Pkl.12.00 KU 14 Pa Elfiando Firmansyah (DKI) v Enrique Garcia (DKI)
Pkl. 13.00 KU 14 Pa Haekal Ramadhan (TGR) v Alvin F/Christian J
Pkl. 14.00 KU 16 Pa Andrew PS/Dimas Christantio v Samsul Hadi (DKI)
Pkl. 15.00 KU 16 Pa M.Lordy Hurdoko (DKI) / M.Rizky Hasya v Pambudi Elsa Wiguna (DKI)

Lap. 11
Mulai Pkl. 09.00 KU 14 Pi Almira Rahman (MLG) vRA Melati (Padang)
Pkl. 10.00 KU 16 Pa Lordy Hurdono (DKI) v M,Rizky Hasya (BDG)
Pkl. 11.00 KU 16 Pa Bryan Jacobus (DKI) v M. Rifat Rasyid (Majene)
Pkl. 12.00 KU 14 Pa Widhy Gilang Satria (DKI) v Jeremy Liem (DKI)
Pkl. 13.00 KU 14 Pa Nadif Firza R (DKI) v Alga Kusuma Pratiwa (DKI)
Pkl. 14.00 KU 16 Pa Arthur Maruli Hutabarat (DKI) v Brian Jacobus/M.Rifat R
Pkl. 15.00 KU 16 Pa Joel William Evander (BDG) v Ferdy Setiawan (Banjarmasin)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar