Jumat, 03 Juni 2011

ORDER OF PLAY HARI SABTU 4 JUNI 2011

LAP 6

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 12 PA Daniel Valentino PMK vs Akbar Hidayat DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 14 PA Bryan Husin DKI vs M. Adil Aziz Lubis DKI

Main ke 3Jam 11.00 KU 16 PI Agustine P Palupi vs Rifaliani Achir Putri CRB

Main ke 4Jam 12.00 CONS

Main ke 5 Jam 13.00 CONS

Main ke 6 Jam 14.00 CONS

Main ke 7 Jam 15.00

Main ke 8 Jam 16.00

LAP 7

Main ke 1 Jam 09.00 KU 12 PA Odeda M Arazza DKIvs Harison Sugioarto DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU14 PA Haekal Ramadhan DKI VS Jeremy Liem DKI

Main ke3 Jam 11.00 KU 16 PI Sry Yusnainy RIAU vs Desi Ratnasari IDM

Main ke4 Jam 12.00 CONS

Main ke 5 Jam 13.00 CONS

Main ke 6 Jam 14.00 CONS

Main ke 7 Jam 15.00 CONS

LAP 8

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 10 PA Kenneth Legacy DKI vs Moh. Kevindra Putra H DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 10 PI Anna Kawengian MDO vs Ditha Latuheru DKI

Main ke 3 Jam 11.00 CONS

Main ke4 Jam 12.00 CONS

Main ke 3 Jam 13.00 CONS

Main ke 4 Jam 14.00 CONS

Main ke 5 Jam 15.00 CONS

LAP 9

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 10 PA Daniel F Gunawan DKI vs Jonathan Pildasi Nahor MDO

Main ke 2 Jam 10.00 KU 12 PI Danisa Amalia Eriad DKI vs Chaerunnisa Lubis DKI

Main ke3 Jam 11.00 CONS

Main ke4 Jam 12.00 CONS

Main ke 5 Jam 13.00 CONS

Main ke 6 Jam 14.00

Main ke 7 Jam 15.00

LAP I0

Main ke 1 Jam 09.00 KU 14 PI Shamira Azzahra DKI vs Sabrina Sobirin DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 16 PA Samsul Hadi DKI vs Tengku M Bintang P MDN

Main ke3 Jam 11.00 CONS

Main ke 4 Jam 12.00 CONS

Main ke 5 Jam 13. 00 CONS

Main ke 6 Jam 14. 00 CONS

Main ke 7 Jam 15.00 CONS

LAP 11

Main ke 1 Jam 09.00 KU 14 PI Gusti Noor Amru DKI vs Almira Rahma MLG

Main ke 2 Jam 10.00 KU 16 PA Pambudi Elsa Wiguna DKI vs Joel William Evander BDG

Main ke Jam 11.00

Main ke Jam 12.00

Main ke 3 Jam 13.00

Main ke 4 Jam 14.00

Main ke 5 Jam 15.00

PARTAI Consolation Dimainkan Hari SABTU Jam 11.00.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar