Sabtu, 12 Maret 2011

ORDER OF PLAY HARI MINGGU, 13 Maret 2011

Lapangan 4 Mulai Jam 09.00

Main Jam 09.00 :KU 12 PA Rindosa PATI vs Daniel Valentino PMK

Main Jam 10.00 :KU 16 Pi Suryaningsih DKI vs Angelica Iren Lontoh MDO

Main Jam 11.00 :KU CONS

Main Jam 12.00 :KU CONS

Main Jam 13.00 : KU CONS

Main Jam 14.00: KU 10 PA FINAL

Lapangan 5 mulai jam 09.00

Main Jam 09.00 : KU 12 PA Christian Alvin EDISON BDG vs M. Altaf MB BGR

Main jam 10.00 : KU 16 PI Haruka H BDG vs Agustin Palupi DKI

Main Jam 11.00: KU CONS

Main Jam 12.00: KU CONS

Main Jam 13.00: KU CONS

Main Jam 14.00: KU 12 PA FINAL

Lapangan 6 Mulai Jam 09.00

Main Jam 09.00 : KU 10 PA Alfian Edgar Tj Dpk vs Kevindra Putra H DKI

Main Jam 10.00 : KU 14 PA Bryan Husin DKI vs Justin Kwik DKI

Main Jam 11.00: KU CONS

Main Jam 12.00: KU CONS

Main Jam 13.00: KU CONS

Main Jam 13.00: KU 12 PI FINAL

Lapangan 7 mulai Jam 09.00

Main Jam 09.00 KU 10 PA Rayhan Hasibuan LPGvs Kenneth Legacy DKI

Main Jam 10.00 KU 14 PA M. Adil Aziz vs Tengu M Bintang MDN

Main Jam 11.00 KU CONS

Main Jam 12.00 KU CONS

Main Jam 13.00 KU CONS

Main Jam 14.00 KU 14 PI FINAL

Lapangan 8 mulai jam 09.00

Main Jam 09.00 KU 12 PI Fitriana Sabrina vs Danisa Amalia Eriad DKI

Main Jam 10.00 KU 16 PA Davin Hanggodo DKI vs Indra Maulana DKI.

Main Jam 11.00 KU CONS

Main Jam 12.00 KU CONS

Main Jam 13.00 KU CONS

Main Jam 14.00 KU 14 PA FINAL

Lapangan 9 Mulai main jam 09.00

Main Jam 09.00 KU 12 PI Fitriani Sabatini DKI vs Samantha JK Nanere BDG

Main Jam 10.00 KU 16 PA M.Faisal Riski LPG vs Samsul Hadi DKI

Main Jam 11.00 KU CONS

Main Jam 13.00 KU CONS

Main Jam 14.00 KU CONS

Main Jam 15.00 KU 16 PI FINAL

Lapangan 10 Mulai jam 09.0

Main Jam 09.00 KU 14 PA Siti Nur Arasy DKI vs Rizky Amalia Eriad DKI

Main Jam 10,00 KU CONS

Main Jam 11.00 KU CONS

Main Jam 13.00 KU CONS

Main Jam 14.00 KU 16 PA FINAL

Lapangan 11 Mulai jam 09.00

Main Jam 09.00 KU 14 PI Kishi Alandra DKI vs Sabrina Sobirin DKI

Main Jam 10.00 KU CONS

Main Jam 11.00 KU CONS

Main Jam 13.00 KU CONS

Main Jam 14.00 KU CONS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar