Jumat, 10 Februari 2012

RemajaTenis Jakarta, Order of Play sabtu 11 Feebr 2012

Lap. 1
Jam 09.00 10 Pa, Kenneth Legacy DKI v Rio Rudiansyah GRT
Jam 10.00, 10 Pa, Setyo Pambudi DKI v Tannael Juanito DKI
Jam 11.00, 10 Pa, Vitto Alexander TGR v Tegar Ramadhan BGR
Jam 12.00, 10 Pi, Happyness Beauty Heart TGR v Balya Mikaela TGR
Jam 13.00, 14 Pa, Shamira Azzahra DKI v Joleta Budiman BDG
Jam 14.00, 10 Pa QF
Jam 15.00, 12 Pa, QF
Jam 16.00, 16 Pa, QF
Jam 17.00, 16 Pi, SF

Lap 2
Jam 09.00, 10 Pa, Jones Pratama DKI v Matthew J Nahor DKI
Jam 10.00, 10 Pa, M. Rizal Muzakir BDG v Rizky Fadillah DKI
Jam 11.00, 10 Pa, Maximillian Falco W DKI v Kevindra Putra H DKI
Jam 12.00, 10 Pi, Nabilah S Zahra BDG v Irene Maharani DKI
Jam 13.00, 14 Pi, Oxy Gravitasi TGR v Siti Nur Arasy DKI
Jam 14.00, 10 Pa QF
Jam 15.00, 12 Pa QF
Jam 16.00, 16 Pa QF
Jam 17.00, 16 Pi SF

Lap 3
Jam 09.00, 10 Pa, Mihir Daswani DKI v Rafqi Sukma R BGR
Jam 10.00, 10 Pa, Jerall Yasin DKI v Hugo Wai DKI
Jam 11.00, 14 Pa Achmad Fadhil DPK v Christian Alvin Edison BDG
Jam 12.00, 12 Pi, Kishi Alandra DPK v Dea Aryadita C BTN
Jam 13.00, 14 Pi, Safira Nadhila A TGR v Valencia Alberta Sudibyo DKI
Jam 14.00, 10 Pa, QF
Jam 15.00, 14 Pa, QF
Jam 16.00, 10 Pi, SF
Jam 17.00, 18 Pa, SF

Lap 4
Jam 09.00, 12 Pa, Odeda M Arazza TGR v Luthfi Maulana DKI
Jam 10.00, 14 Pa, Yoga Argisyahputra DPK v M. Ilham Muslimin DKI
Jam 11.00, 16 Pa, Tio Juliandi PABAR v Dimas Christantio DKI
Jam 12.00, 12 Pi, Jennifer Budiman BDG v Permata H BGR
Jam 13.00, 14 Pi, Danisa aAmalia Erriad DKI v Irania Shafira KRWG
Jam 14.00, 10 Pa, QF
Jam 15.00, 14 Pa, QF
Jam 16.00, 10 Pi, SF

Lap 6
Jam 09.00, 12 Pa, Connor Ch Nelson DKI v Joshua Gunawan DKI
Jam 10.00, 14 Pa, Hiroto Kazue DKI v Ezekiel Marvine DKI
Jam 11.00, 16 Pa, Azwar Haslip MKSR v Ferdy Setiawan BMS
Jam 12.00, 12 Pi, Nabila Putri N BGR v Sabrina Ristawan DKI
Jam 13.00, 16 Pi, Desy Ratnasari IDM v Mita Septiani MDN
Jam 14.00, 12 Pa, QF
Jam 15.00, 14 Pa, QF
Jam 16.00, 12 Pi , SF

Lap 7
Jam 09.00, 12 Pa Alexandros Takvorian DKI v James Sudibyo DKI
Jam 10.00, 14 Pa, M. Nursalim Yahya SLK v Elfiando Firmansyah DKI
Jam 11.00, 16 Pa, Muh. Rifat Rasyid MJN v Romano T Simanuhuruk DKI
Jam 12.00, 12 Pi, Angeline G Joe BTN v Sophie Maho Hamada DKI
Jam 13.00, 16 Pi, Hanum Nur Aprilia RIAU v Sharon C Watupongoh MDO
Jam 14.00, 12 Pa, QF
Jam 15.00, 14 Pa, QF
Jam 16.00, 12 Pi, SF

Lap 8
Jam 09.00, 14 Pa, Sayed Adha PMBR v Anindya Satria DPK
Jam 10.00, 14 Pa, Kelvin Zuliandrean DPK v Fikri Luthfi KRWG
Jam 11.00, 16 Pa, M.Rizky Jabir MKSR v Priyank soni DKI
Jam 12.00, 16 Pa, M. Adil Aziz Lubis v Joel Ivander William BDG
Jam 13.00, 18 Pa, Ivan Setiawan BGR v Gilang Ramadhan DKI
Jam 14.00, 16 Pi, Ni Made Nindya BGR v Chyntia Joe BTN
Jam 15.00, 16 Pa, QF
Jam 16.00, 14 Pi SF
Jam 17.00, 16 Pi, SF

Lap 9
Jam 09.00, 14 Pa, Amarif Abimanyu DKI v Anthony Widjaja DKI
Jam 10.00, 14 Pa, Michael Jordan DKI v Sultan Audry BDG
Jam 11.00, 16 Pa, Andre Sunarko DKI v Haekal Ramadhan TGR
Jam 12,00, 16 Pa, Panji Untung S DKI v Akbar Thio P PLBG
Jam 13.00, 16 Pa, Nauval Hamid MKS v Pambudi Elsa DKI
Jam 14.00, 16 Pi, Febe Ruth Priscil DPK v Fahira Ainnunisa BDG
Jam 15.00, 16 Pi, QF
Jam 16.00, 14 Pi, SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar