Sabtu, 25 Februari 2012

BANTUL : Order of Play Minggu 26 Febr 2012

Lap.1.
Jam 08.00, KU 10 Pi SF, NurrosidaMega BLO v Diyah Ayu N SMG
jam 09.00, KU 12 Pi SF, Dewinta Kusuma SDA v Anastasi Manalu MDN
jam 10.00, KU 14 Pa SF, Zidan Harmy SMG v Iswandaru KP BLO
jam 11.00, KU 10 Pa, FINAL
jam 12.00, KU 14 Pa FINAL

Lap. 2
Jam 08.00 KU 10 Pi SF. Fatima Wardoyo v Jessica Christa SMG
jam 09.00 KU 12 Pa Bagus Laksono BTL v Gammas Satria SMG
jam 10.00, KU 14 Pa, Eros Haidar N v Ivan Dwi Hascaryo SMG
jam 11.00, KU 10 Pa FINAL
Jam 12.00, KU16 Pa FINAL

Lap 3
Jam 08.00 KU 10 Pa SF Zada Arya MGL v Irfan Widhayanto GK
jam 09.00 KU 12 Pa SF Dimas Rizki P BLO v Sebastian Hansel KDS
jam 10.00 KU 16 Pa SF Achad Imam M BTL v Nundy M/Adi Wahyu
jam 11.00 KU 12 Pa FINAL
Jam 12.00 Consolations

Lap 4
Jam 08.00 KU 10 Pa SF, Dimas Renadi BTL v Pilipus Putro KDR
jam 09.00 KU 14 Pi SF Novela Reza DIY v Nafidiah Dwi P BTL
jam 10.00 KU 16 Pa SF Fauzan Saputra SMG v Anthony Susanto SMG
jam 11.00 KU 12 Pa FINAL
jam 12.00 Consolation

Lap 5
Jam 08.00 KU 12 PiSF Dika Nanda SBY v Restu Ayu N BLO
jam 09.00 KU 14 Pi SF Hanna Levina KDS v Faiza Salsabila BTL
jam 10.00 KU 16 Pi, Hanifah Nur H BTL v Karintria N SLM
jam 11.00 KU 14 Pi FINAL
Jam12.00 Consolation

Lap INDOOR
Jam 08.00 KU 16 Pi Karintria N DIY v Desinta R GK
jam 09.00 KU 18 Pa Burhannandra BTL v Fernando R SLM
jam 10.00 KU 16 Pi Desinta R GK v Asri tustiyani GK
jam 11.00 KU 18 Pa Auzan Army BTL v Fernando R SLM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar