Kamis, 09 Februari 2012

Order of Play RemajaTenis Jakarta Jumat 10 Febr 2012

Lap 1.
Jam 09.00 10 Pa Jonas Pratama DKI v Nicholas Eleazar DKI
Jam 10.00 10 Pa Rashad Aziz DKI v Rifqi Sukmas R BGR
Jam 13.30 10 Pa Fahrezi NF Masduki v Maximillian Falcon W DKI
Jam 14.30 14 Pi Joleta Budiman BDG v Tahany Bisyarah R SLK
Jam 15.30 12 Pa Jonathan P Nahor MDO v Diego Garcia DKI
Jam 17.00 14 Pa Hiroto Kazue DKI v Adha Ryandhy DKI

Lap 2.
Jam 09.00 10 Pa Rizky Fadillah DKI v Maharaja Alih Hidayat DKI
Jam 10.00 10 Pa Setyo Pambudi DKI v Shamvid Andgare DKI
Jam 13.30 10 Pa Jeraal Yasin DKI v Alexander Favian Law DKI
Jam 14.30 14 Pi Safira Nadhila A TGR v Sarah Tahira DKI
Jam 15.30 12 Pa Daniel Gunawan DKI v Yogi Ardiansyah DPK
Jam 17.00 12 Pa Amartya Saleh K DKI v Alexandros Takvorian DKI

Lap 3'
Jam 09.00 12 Pa Abdul Kadir DKI v M. Luthfi Maulana DKI
Jam 10.00 10 Pa Abieza Hassan N DPK v Tegar Ramadhan DKI
Jam 13.30 12 Pa Raihan M Firdaus BDG v Connor Ch Nelson DKI
Jam 14.30 14 Pi RA Melati SLK v Danisa Amalia Erriad DKI
Jam 15.00 12 Pa Zethya Zaenuddin BGR v Benjamin Cesario Hutagalung DKI

Lap 4,
Jam 09.00 14 Pa G. Usmanto Firmansyah DKI v M. Ilham Muslimin DKI
Jam 10.00 14 Pa Kilameida Iswantoro DKI v Achmad Fadil DKI
Jam 13.30 14 Pa Anindya Saria TGRS v Arhinza Rivandi BDG
Jam 14.30 16 Pa Joshua Azarya DPK v Haekal Ramadhan TGR
Jam 15.30 16 Pa M. Rezky Jabir MKSR v Enrique Garcia DKI

Lap 6
Jam 09.00 14 Pa Hadito Rasyid Haqi TGR v Ezekiel Marvin DKI
Jam 10.00 14 Pa Rio Chandra DKI v Fikri Luthfi KRWG
Jam 13.30 14 Pa Tristan Utama DKI v Kelvin Zuliandrean DKI
Jam 14.30 12 Pa Akbar Hidayat DKI v Joel Andrew Suryadi DKI
Jam 15.30 14 Pa Anthony Widjaja DKI v Ridwan Nullah DKI

Lap 7
Jam 09,00 16 Pa Nauval Hamid MKSR v Moh. Wira Utama DKI
Jam 10.00 14 Pa Haekal Maulana BGR v Sayed Adha PBRT
Jam 13.30 16 Pa, Andre Sunarko DKI v Dimas Christantio DKI
Jam 14.30 12 Pa Bryan Jeremy Lee DKI v Jeremy yasin DKI
Jam 15.30 Christopher Samuel DKI v M. Rio Rudiansyah DKI

Lap 8
Jam 09.00 16Pa Lukman Fitrahsaeri DKI v Romano T Simanuhuruk DKI
Jam 10.00 18 Pa Anggy Pradika BGR v Jovi Valen Nahor MDO
Jam 13,30, 18 Pa Jefry Wiranda PDG v Karthik VH Subraiman KRWG
Jam 14.30 14 Pa Amarif Abimanyu DKI v Abiyan Rafli Pasya DKI
Jam 15.30 10 Pi Putri Amirah BGR v Prisca Madelyn Nugroho DKI

Lap. 9.
Jjam 09.00 14 Pa, Yarymara Suharyadi DKI v M. Nursalim Yahya DKI
Jam 10.30. 18 Pa, Rendy Aditya Cahyadi BTN v Davin Hanggodo DKI
Jam 13.30. 12 Pi Rini Puspitasari MKSR v Permata H BGR
Jam 14.00 16 Pa Jeremy Liem DKI v M.Adil Aziz Lubis PMST
Jam 15.30 10 Pi Windy Waluyo DKI v Janice Tjen DKI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar