Jumat, 24 Februari 2012

BANTUL: Order of Play Sabtu 25 Febr 2012

Lap. 1
Jam 08.00, KU 10 Pa, Fauzan Rusda R SMG v Irfan Widhayanto GK
Jam 09.00, KU 16 Pa, Yoga Pinasatri SDA v Ammar BMS
Jam 10.00, KU 16 Pa, Fauzan saputra SMG v M.Rizy Mulyo MLG
Jam 11.00, KU 14 Pa, Firman Nur Hasan BTL v Stefano Wirawan SMG
Jam 12.00, KU 10 Pi, Tirana Ghieska DIY v Dyah Ayu SMG
Jam 13.00, KU 12 Pi, Joan Anjani DIY v Dewinta Kusuma SDA
Jam 14.00, KU 12 Pa, Jefry Putra SDA v Sebastian Hanzel KDS
Jam 15.00, KU 16 Pi, Hanafiah Nur H BTL v Desinta R GK
Jam 16.00, KU 10 Pa, M. Abid / M.Dicky S v Dimas Renadi BTL
Jam 17.00, KU 14 Pa, QF

Lap.2
Jam 08.00, KU 10 Pa, M.Abid Atallah SMG v M.Dicky S MGL
jam 09.00, KU 16 Pa, Topan Pamungkas WNGR v Nundy Miftahusni SMG
Jam 10.00, KU 14 Pa, Zidan Harmy SM v Ilham Surya BTL
Jam 11.00, KU 14 Pa, Asyam Aaudn GK v Eros Haidar SMG
Jam 12.00, KU 10 Pi, Herlintang C DIY v Fatima W SMG
Jam 13.00 KU 12 Pi, Jennifer K MGL v Natasha M MDN
Jma 14.00 KU 14 Pi, Novela Rezha DIY v Shintya A/Beatrice C
jam 15.00 KU 16 Pi, Katrintria N DIY v Asri Tustiyani GK
Jam 16.00 KU 10 Pa,Dussedorf Daffa P SMG v Philipus Putro SBY
Jam 17.00 KU, QF

Lap. 3
Jam 08.00, KU 14 Pa, Dimas yogi P DIY v Landung L WNGR
Jam 09.00 , KU 10 Pa, Dimas rizki S BLO v Yanda Danangjaya SMG
Jam 10.00, KU 14 Pa , Dimas Rizky S BLO v Yanda Danang Jaya SLO
Jam 11.00, KU 14 Pa, Ivan Dwi H SMG v Dimas Yogi/Landung L.
Jam 12.00, KU 10 Pi, Jesica Christa SMG v Safira M KDS
Jam 13.00, KU 12 Pa, Bagus Laksono BTL v Indra Arianto KP
Jam 14.00, KU 14 Pi, Nafidiah Dwi P BTL v Putri Sanjungan GRSK
Jam 15.00, KU 14 Pi, Vitri Jodjana SBY v Faiza Salsabila BTL
Jam 16.00, Ku 14 Pa, QF
Jam 17.00, KU 16 QF

Lap 4
Jam 08.00, KU 14 Pi, Shintya Agatha BTL v Beatrice Chandra PATI
Jam 09.00 , KU 16 Pa, Adi Wahyu Tri Ufo SBY V Giofanni Rizaldi DIY
Jam 10.00, KU 14 Pa, Ifan Dwi Chandra MGL v Iswandaru Kp BLO
Jam 11.00, KU 14 Pa, Dimas Dicky N MGL v Dewana Gutama BTL
Jam 12.00, KU 12 pi Dikananda SBY v Carolina M MGL
Jam 13.00, KU 12 Pa, Gammas Satri SMG v Mifta Khulhuda MGL
Jam 14.00, KU 14 Pi, Yusna Harita DIY v Hanna Levina KDS
Jam 15.00, KU 10 Pa, Dimas Rizky/Yanda D v Zada Aria MGL
Jam 16.00, Ku 14 Pa, Qf
Jam 17.00, KU 16 Pa, QF

Lap 5
Jam 08.00, KU 14 Pi, Vitri Jodana SBY v Dea Putri N SDA
Jam 09.00 , KU 16 Pa, Dea Gustiranda DIY v Yugi Ilyasa ACEH
Jam 10.00, KU 14 Pa, Dima Wedharinggalih BTL v Manggi Wardoyo SMG
Jam 11.00, KU 10 Pi, Nur Rosida Mega BLO v Fahrani S SMG
Jam 12.00, KU 12 Pi, Restu Ayu BLO v Karina Raisa DIY
Jam 13.00, KU 16 Pa, Farraz Haidar SBY v Romanda Edwin DIY
Jam 14.00, KU 12 Pa, M. Filo Aji BTL v Dima rizky P BLO
Jam 15.00, KU 10 Pa, M. Nouvaldi F BTL v Fauzan R/Irfan W
Jam 16.00, Ku 14 Pa, QF
Jam 17.00, KU 16 Pa QF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar