Kamis, 23 Februari 2012

BANDUNG, Order Of Play Jum at, 24 Feb 2012

Lap 1
1. Jam 13.00 KU 10 PA Arif Fadhillah Rachmat GRT vs Aqil Fadillah BDG
2. Jam 14.00 KU 10 PI Samantha Edison BDG vs Ruth Deborah BDG
3. Jam 15.00 KU 10 PA PM. Rio Rudiansyah GRT vs Arif fadhillah R GRT/Aqil Fadillah BDG
4. Jam 16.00 KU 10 PA Arif Fadhillah/Aqil Fadillah vd M. Kiky Anugrah.BDG
5. Jam 17.00 KU 16 PI Anggraeni Ardia Supriatna BDGvs Kamila Abriana BDG

LAP 2
1. Jam 13.00 KU 10 PA Carter Allen BDG vs Samvid C Andhare BDG
2. Jam 14.00 KU 10 Pa M. Rizal Muzaqir BDG vs Andrian Rafliana S BDG
3. Jam 15.00 KU 10 PI Gabriel Tantriana BDG vs Rahmi Qurata 'ayun BDG
4. Jam 16.00 KU 10 Theodorus Sebastian E BDG vd Fahrezi NF Maksudi .BDG
5. Jam 17.00 KU 16 PI Dyah Nuriftitah BDGvs Kamili Abriani BDG

LAP 4
1. Jam 13.00 KU 14 PA Thariq Alviano BDG vs Karan Srivastavan BDG
2. Jam 14.00 KU 14 PA M. Rifky Ramadhan BDG vs Alexander Petra BDG
3. Jam 15.00 KU 14 PA Rafidhiya Muhammad BDG vs Ananta Wiweka BDG
4. Jam 16.00 KU 16 PA Ksatria Dharma BDG vs Rahmad Hidayat .KLTG
5. Jam 17.00 KU 16 PI Shyntia Joe Gisela SRG vs Rahmi Qurata'ayun BDG


LAP 5
1. Jam 13.00 KU 14 PA Arhinsa Rivandi Aziz BDG vs Radityo Nugroho BDG
2. Jam 14.00 KU 14 PA M. Rafi Imanudin BDG vs Gilang Raditya BDG
3. Jam 15.00 KU 14 Pa Samuel Nanere BDG vs Bismo Baskoro BDG
4. Jam 16.00 KU 12 PI Angelina Joe BDG vs Patricia Tiana Putri
5. Jam 17.00 KU 12 PI Samahta Nanere vs Natalia Adinda Putri .BDG

Tidak ada komentar:

Posting Komentar