Sabtu, 12 Februari 2011

ORDER of PLAY RemajaTenis Minggu 13 Febr 2011

JAKARTA
Lap. 1
Main 1 , jam 09.00 : KU 16 Pa, Rifat Rashid (MJN) v Ammar (BMS)
Main 2 , jam 10.00 : KU 12 Pa, M. Althaf MB (BGR) v NathanAbraham (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 12 Pa, Rafi M DKI v M.Viqri A (KRWG)
Main 4 , jam 12.00 : KU 12 Pi, Sabrina Sobirin (KI) v Atikah Pemurah (KRWG)
Main 5 , jam 13.00 : KU 16 Pi, Ni Made Nindya D (BGR) v Estu WulanSari (SBG)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, Mayreski Patabang(MDO) v Hugo Prabowo/Bradley Howard
Main 7 , jam 15.00 : KU 10 Pa, M. Aditya (DPK) v Mihir Herybon (DKI)
Main 8 , jam 16.00 : KU 14 Pi, Patricia Imanuela (DKI) v Tiffani Tjandra (DKI)
Main 9 , jam 17.00 : KU 14 Pi,

Lap. 2
Main 1 , jam 09.00 : KU 16 Pa, Naufal v Andrey (lanjutan)
Main 2 , jam 10.00 : KI 12 Pa, James Rc Sudibyo (DKI) v M. Atya (BDG)
Main 3 , jam 11.00 : KU 14 Pa, Bryan Husin (DKI) v Adil Aziz Lubis (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 12 Pi, Fitriani Sabatini (DKI) v Sarah Tahira (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 16 P1, Rifaliani Achir P (CRB) v Angelica Irena Lontoh (MDO)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, Andrew Sunark/Akbar Thio P v Indra Maulaa (DKI)
Main 7 , jam 15.00 : KU 10 Pa, Kenneth Legacy (DKI) v Noah B (DKI)
Main 8 , jam 16.00 : KU 14 Pi, Alma Maysa Putri(DKI) v Siti Nur Arasi (DKI)
Main 9 , jam 17.00 : KU 14 Pa,

Lap. 3
Main 1 , jam 09.00 : KU 16 Pa, Samsul Hadi v Ilham Nurjadin (lanjutan)
Main 2 , jam 10.00 : KU 12 Pa, Fikri Luthfi (KRWG) v Odeda Arazza (TGR)
Main 3 , jam 11.00 : LI 14 Pa, Elfiando F (DKI) v Dimas Christantio (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 12 Pi, Chaerunnisa Lubis (DKI) v Danisa Amalia Erriad (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 16 Pi, Kamili Abriani (BDG) v Ditta Feriana (KRWG)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, Ferdi setiawan (BMS) v Dias Wibawa/Ivan setiawan
Main 7 , jam 15.00 : KU 10 Pa, Hugo Wai (DKI) v Sulthan Sadiq (BGR)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 14 Pa,

Lap. 4
Main 1 , jam 09.00 : KU 16 Pa, Arthur M Hutabarat v Armansyah Pramono (lanjutan)
Main 2 , jam 10.00 : KU 10 Pa, Akbar Hidayat (DKI) v Amartya (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 14 Pa, Tengku Muh. Bintang P (MDN) v Romano Simanuhuruk(DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 12 Pi, Jennifer Budiman (BDG) v Fitriana Sabrina (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 14 Pi, Tanti Khaerunisa (BDG) v Nadya Sri Agustin (CJR)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, Joel Ivander William/Faiz Utama v Joshua A (DPK)
Main 7 , jam 15.00 : KU 10 Pa, M. Kevindra PH (DKI) Alfian edgar Tjandra (DPK)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 PA,
Main 9 , jam 17.00 : KU 16 Pi,

Lap. 5
Main 1 , jam 09.00 : KU 16 Pa, lanjutan
Main 2 , jam 10.00 : KU 12 Pa, Anindya (TGR) v Rafi Rasendria (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 14 Pa, C.alvin Edison (BDG) v Justin Kwiek (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 14 Pa, Sultan audry (BDG) v Priyank Soni (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 16 Pi, Hanum Nur Aprilia (Pkbr) v Devi Hasan (DKI)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, Deggyandra Luhr (DKI) v Jefri wiranda (PDG)
Main 7 , jam 15.00 : KU 16 Pa, Arthur M Hutabarat/Armansyah v Anggy Pradika (BGR)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 16 Pi

Lap. 6
Main 1 , jam 09.00 : KU 16 Pa, lanjutan
Main 2 , jam 10.00 : KU 12 Pa, Attar Kusuma P (DKI) v M. Reza Fikhriadi (BMS)
Main 3 , jam 11.00 : KU 14 Pa, Sanil Andhare (KRWG) v Haekal Ramadhan (TGR)
Main 4 , jam 12.00 : KU 14 Pa, Dimas kolopita (DKI) v Algha Kusuma (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 16 Pi, Haruka hirata (BDG) v Nazira Andjani (BKS)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, Rifat Rasyid/Ammar v Kevin H
Main 7 , jam 15.00 : KU 14 Pi, Shamira Azzahra (DKI) v Valencia Sudibyo (DI)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 16 Pi,

Lap. 7
Main 1 , jam 09.00 : KU 16 Pa, lanjutan
Main 2 , jam 10.00 : KU 12 Pa, Daniel Valentino S (PMKS) v Harrison Soegiarto (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 14 Pa, Miftahul Fallah (BDG) v Prayoga Ahmadi (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 16 Pi, Agustine Palupi (DKI) v Putri Intan Permatasari (BDG)
Main 5 , jam 13.00 : KU 16 Pi, Kamila Abriana (BDG) v Desi Ratnasari (IND)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, M.Naufal/Andrey v Samsul Hadi/Ilham Nurjadin
Main 7 , jam 15.00 : KU 14 Pi, Irania Shafira (KRWG) v Safir Nadhila Astuti (TGR)
Main 8 , jam 16.00 : KU 14 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 16 Pi,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar