Kamis, 10 Februari 2011

Order of Play RemajaTenis Jakarta

Sabtu, 12 Februari 2011

Lap. 1
Main 1 , jam 09.00 : KU 10 Pa, Bima Herybon (DKI) v Mihir Daswani (DKI)
Main 2 , jam 10.00 : KU 10 Pa, Luthfi Maulana (DKI) v Hugo Wai (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 10 Pa, Nizar Gunawan (DKI) v Alfian Edgar Tjandra (DEPOK)
Main 4 , jam 12.00 : KU 14 Pi, Janu Nugraini (DKI) v Valencia A Sudibyo (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 14 Pa, Adi Aziz Lubis (DKI) v Albert E Tjandra (DEPOK)
Main 6 , jam 14.00 : KU 14 Pa, Algha Kusuma P (DKI) v Christian Josef (DKI)
Main 7 , jam 15.00 : KU 16 Pa, Joel Ivander William (BDG) v Faiz Utama (PADANG)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 12 Pa,

Lap. 2
Main 1 , jam 09.00 : KU 10 Pa, Kenneth Legacy (DKI) v Daniel F Gunawan (DKI)
Main 2 , jam 10.00 : KI 10 Pa, Sulthan Sadiq (BGR) v Rashad Aziz (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 10 Pa, Muh.Aditya (DPK) v Vitto Alexander (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 14 Pi, Irania Shafira (KRWG) v Graciela Sere H (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 14 Pa, Elfiando Firmansyah (DKI) v Lukman Fitrahsaeri (BDG)
Main 6 , jam 14.00 : KU 14 Pa, Sultan Audry (BDG) v Nadif Firza Rahman (TGR)
Main 7 , jam 15.00 : KU 16 Pa, Vincentius Feraldi (BDG) v Joshua Azarya (DPK)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 14 Pa,

Lap. 3
Main 1 , jam 09.00 : KU 10 Pa, Noah Baker (DKI) v Matthew J Nahor (DKI)
Main 2 , jam 10.00 : KU 10 Pa, M.Kevindra Putra H (DKI) v Zethya Zaenudin (BGR)
Main 3 , jam 11.00 : LI 12 Pa, Akbar Hidayat (DKI) v Raffi Hartanto (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 14 Pi, Safira Nadhila Astuti (TGR) v Gusti Noor Amru H (DPK)
Main 5 , jam 13.00 : KU 14 Pa, Romano Simanuhuruk (DKI) v Zulham (BGR)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pi, Angelica Irena Lontoh (MDO) v Samara Wisnoebrata (DKI)
Main 7 , jam 15.00 : KU 16 Pa, Jefri Wiranda (PDG) v Andrew P Sunarko (DKI)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 14 Pa,

Lap. 4
Main 1 , jam 09.00 : KU 12 Pi, Algia (DKI) v Nazira Anjani (BEKASI)
Main 2 , jam 10.00 : KU 12 Pi, Sophie Maho Hamada (DKI) v Danisa Amalia Erriad (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 12 Pa, Alfandy Santoso (SBG) v Rafi Rasedria (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 14 Pi, Mulia Aulia Umami (DKI) v Patricia Iamnuela (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 14 Pa, Christian Alvin Edison (BDG) v Iqbal Nurjadin (DKI)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pi, Niki Mulyani S (BDG) v Hanum Nur Aprilia (PKBR)
Main 7 , jam 15.00 : KU 16 Pa, Rifat Rasyid (MJN) v Ammar (BMS)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 PA,
Main 9 , jam 17.00 : KU 14 Pa,

Lap. 5
Main 1 , jam 09.00 : KU 12 Pi, Fitriani Sabatini (DKI) v Joleta Budiman (BDG)
Main 2 , jam 10.00 : KU 12 Pi, Jennifer Budiman (BDG) v Ditha Latuheru (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 12 Pa, Attar Kusuma P (DKI) v Benjamin Cesario H (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 14 Pi, Tiffani Tjandra (DKI) v Ashley S Supit (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 14 Pa, Andre P Sunarko (DKI) v Haekal Ramadhan (TGR)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, Hugo Prabowo (DKI) v Bradley Howard (DKI)
Main 7 , jam 15.00 : KU 16 Pa, M. Naufal (DPK) v Andrey (DKI)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 14 Pa

Lap. 6
Main 1 , jam 09.00 : KU 12 Pi, Maria Agatha Christy (CRB) v Satah Tahira (DKI)
Main 2 , jam 10.00 : KU 12 Pa, Odeda Arazza (TGR) v Anthony Wijaya (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 12 Pa, Harrison Soegiarto (DKI) v Abyan Rafipasya (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 14 Pi, Febe Ruth Priscila (DPK) v Alma Maysa Putri (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 14 Pa, M.Miftahul Fallah (BDG) v Nicolas Ardiawan (DKI)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, Andre P Sunarko (DKI) v Alkbar Thio Pangestu )PLB)
Main 7 , jam 15.00 : KU 16 Pa, Samsul Hadi (DKI) v Ilham Nurjadin (DKI)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 14 Pa,

Lap. 7
Main 1 , jam 09.00 : KU 12 Pi, Caherunnisa Lubis (DKI) v Eka Julia Christy (DKI)
Main 2 , jam 10.00 : KU 12 Pa, James Rc Sudibyo (DKI) v Patrick Tjandra (DKI)
Main 3 , jam 11.00 : KU 12 Pa, Joshua F Gunawan (DKI) v Rafi Mazhiral M (DKI)
Main 4 , jam 12.00 : KU 14 Pi, Daffa Syauqila M (DKI) v Siti Nur Arasi (DKI)
Main 5 , jam 13.00 : KU 14 Pa, Dimas Kolopita (DKI) v Alif Naufal Fidelio (BDG)
Main 6 , jam 14.00 : KU 16 Pa, Diaz Wibawa (DKI) v Ivan Setiawan (BGR)
Main 7 , jam 15.00 : KU 16 Pa, Arthur Maruli Hutabarat(DKI) v Armansyah Pramono (DKI)
Main 8 , jam 16.00 : KU 12 Pa,
Main 9 , jam 17.00 : KU 12 Pa,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar