Kamis, 15 September 2011

Undian KU 14 Tahun

PUTRI
1. Shamira Azzahra (DKI) v 2. BYE
3. BYE v 4. Monica Gabriel (DKI)
5. Rifanty Dw Kahfiani (BDG) v 6. BYE
7. Christina Febriani (DKI) v 8. Safira Nadhila Astuti (TGR)
9. Patricia Imanuela (DKI) v 10. Jane Levi Andrea (DKI)
11. BYE v 12. Sabrina Sobirin (DKI)
13. Febe Ruth Priscila (DPK) v 14. Eka Julia Christie (DKI)
15. BYE v 16. Valencia Sudibyo (DKI)

PUTRA
1. Prayoga Achmadi (DKI) v 2. BYE
3. BYE v 4. M. Handoyo (BGR)
5. Revaldo Rumagit (MDO) v 6. Panji Untung Setiawan (MTRM)
7. BYE v 8. Christian Johan (DKI)
9. Algha Kusuma Pratiwa (DKI) v 10. BYE
11. Christopher Lumban Toruan (DKI) v 12. Christopher Marthin (DKI)
13. Christian Josep (DKI) v 14. BYE
15. BYE v 16. Lukman Fitrahsaeri (DKI)
17. Elfiando Firmansyah (DKI) v 18. BYE
19. Andre P Sunarko (DKI) v 20. Faiz Bagas Kurniawan (DKI)
21. Alif Naufal (DKI) v 22. BYE
23. BYE v 24. M. Aidil Aziz Lubis (MDN)
25. Enrique Garcia (DKI) v 26. BYE
27. Arhinsya Rifandy A (BDG) v 28. Leonardo Sanjaya (DKI)
29. Tarun Sridar (DKI) v 30. BYE
31. BYE v 32. Haekal Ramadhan (TGR)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar