Rabu, 21 September 2011

Drawing RemajaTenis Solo Sept 2011

Kelompok Umur 10 Th PA
1. M.Filo Aji BTL v 2. Bye
3. Bye v 4. Agung Nugroho Solo
5. M. Rafli ABDUL Jalil SMG v6.Adam Prasojo SDA
7. Bye v 8.Febby Wahyu K SRG
9. Muhammad Aldi v10. Bye
11. Bye v 12.Muhammad Aufar Alfat Solo
13. Diaz Ariayanto DIY V14. Windu Adi Baskoro MGTN
15. Bye v 16. Muh Aqil Dirgantara Solo
17. Dhimas Renadi NW DIY v 18. Bye
19 . Bye v 20. Bagus Abdullah Asidiq SRG
21. Alief Fatah Mhammad KRA
23. Bye v 24. Indra Ariayanto DIY
25. Naufal Irshan SMG v 26. Bye
27 Luman Athariq Solo v28. Jordan Briandika Pati
29. Rony v 30. Bye
31 Bye v 32.Novan Mulyo S WNG
33. Nasim Hamid DIY v 34. Bye
35. Bye v 36. Bagus SMG
37. Muhammad Ghilan Atby DIY v 38. Adi Suryo Adhani Solo
39.Bye v 40. Kikik SMG
41. Ilham Jaya KDS v 42. Bye
43. Yonathan Pratama DIY v 44. Hamni Kamal Rahmatika SRG
45. M Fajar Amarta KLT v 46. Bye
47. Bye v 48. Faizal Putrantio BLO
49. Lucky K C v 50. Bye
51. Bye v 52. Bagus SRG
53. Vicy SMG v 54.Bye
55. Bye v 56. Zaimar Rafi BLO
57. Sunan Ali SMG v 58. Bye
59. Novaldo Jat Agatra SMG v60. Zulfikar Subrata KDS
61. Muhammad Reihan Atby SMG v 62 Bye
63. Bye v 64. Naffal Aritantyo SMG

Kelompok Umur 10 PI
1. Nadya Daniswara KDS v 2. Bye
3. Herlintang Ciptaninhgtyas DIY v 4. Safira Dyah S Solo
5. Carolin Marta Sanjaya MGL v 6. Bye
7. Alilisa Salsabila Isnaini WNG v 8. Tirana Gitaningtyas DIY
9. Pagista Yashintia BYL v 10. Safira Mardiliari KDS
11.Fatima Wardoyo SMG v 12. Joan Anjani DIY
13. Rheina Fayla KDS v 14. Davina Monica Ilyas Solo
15.Bye v 16. Jennifer Kartikasari MGL.

Kelompok Umur 12 Putra
1. Emmanuela Patrick Pati v 2. Bye
3. Muhammad Khadafi SMG v 4. Muhammad Rocky Marsiano Solo
5. Jopan Desranda Armanah Pati v 6. Gammas Satria Tjondro SMG
7. Bye v 8. Wisnu Noor Wijayanto TGL
9. Stefano Wirawan SMG v 10. Bye
11. Hanif Chaidar WNG v 12 . Adam Pradiwa Solo
13. Rifaldo Ardian Hafizh SMG vs 14. Rafif Wiranto GKD
15. Bye v 16. Ivan Dwi Hascharyo SMG
17. Ijlal Anas Herlambang Pati v 18. Bye
19.Andika Candra Wijaya Solo v 20. Asyam Alaudin SLM
21. Krisna Habib Ramadhan WNG v 22. M. Andika SLT
23. Bye v 24. BaguAmos Laksono BTL
25. Amos Fischel Andoko SLTG v 26. Bye
27. Muh. Agil Dirgantara Solo v 28. Handika PS SLT
29. Lukman Hakim Arrosah SKH v 30. Ariel Bastian GRB
31. Bye v 32. Manggi Wardoyo SMG.


Kelompok Umur 12 Putri
1. Savita Aulana KDS v 2. Cindy Noviza Rachmawati SRG
3. Octa Idzihaar WNG v 4. Lucia Octavina Solo
5. Novia Puspitasari GRB v 6. Jusna Harita DIY
7. Nafidya BTL v8. Davina Monica Solo
9. Aghata Nafi v 10.Nabila Fitria Salsabila TGL
11. Novita WNG v 12. Fransiska Dwi Maharani Solo
13. Irma Evania KDS v 14. Tiranagitaningtyas DIY
15. Wimpi Salsabil PW v 16. Adelia Renendra Solo.

KelompokUmur 14 Th Putra
1.Anggi Ervian Kurnia Adi SMG v 2 Bye
3.Landung Lazuardi Utomo WNG v 4. Tegar Ari Pratama SLTG
5. Adi Wahyu Tri Indarto RBG v 6. Sayed Wagearso Solo
7.Bye v 8. Zidan Harmy RamadhanSMG
9. Hervino Cholis KDS v 10. Bye
11. Muhammad Tidar Setiaji DIY v 12. M. Reza Prihatna Solo
13. Eros Khaidar SMG v 14 Bye
15. Bye v 16. Bagus Permono Pati
17. Rafli Syah Kurnia SMG v 18. Bye
19. Bye v 20. M. Faisal Hidayat Solo
21. Patrick Adi Gatya SMG v 22. Irfan Yugistira KDS
23. Bye v 24. Bagas Prakoso Pati
25. Satria Budi Perkasa v 26. Bye
27. Andi Abdullah Solo v 28. Khulki Indragiri WNG
29. Ifan Dwi Candra SMG v SMG v 30. Dewana Gustaman DIY
31. Bye v 32. Andro Dewantoro TGL.

Kelompok Umur 14 Th PI
1. Hernanda Cholis KDS v 2 Bye
3. Annisa Mayasari SLMN v 4. Dhatu Dayaka Santoso Solo
5.
Novela Reza V 6. Bye
7. Mutiara Dyah Pramitha WNG v 8 Indya Uli SLW
9. Jennifer Laris Liem SMG v 10 Salsabila BTL
11. Lutvi BTL v 12
Luvina Wiranti
13. Nurin Nafidzah Yamasita WNG v 14. Wida Rahmada KDS
15. Bye v 16.
Ayu Maharani GS DIY.

Kelompok Umur 16 Th Putra
1. Achad Imam Ma'ruf BTL v 2 Bye
3.Bye v 4.Romandah Edwin Febrianto SRG
5. Roy Cahyo SKH v 6. Satria Angkasa Fajarudin Solo
7.Bye v 8. Anthony Susanto SMG
9.Topan Pamungkas WNG v 10. Bye
11. Bye v. 12. Deni Angga Kusumah Kaltim
13.Taufiq Habibullah SKA v 14. Deo Gusti Randa DIY
15. Bye v 16. Auzan Army BTL.
17. Bagas Pratama Pati v 18. Bye
19.Nundi Miftahusni SMG v 20. Pradipa Mutianto SRG
21. Giovani Rizaldi Oemar DIY v 22. Bye
23. Bye v 24. Desvito Zaki PROB
25.Fuadi Rajabaja DIY v 26. Bye
27. Ammar BMS v 28. Taufik Hidayat AMB.
29. Ismed Azarinudin SRG v 30. Bye
31. Bye v 32. Burhanandra Dwi Astanto DIY

Kelompok Umur 16 Th Putri.
1. Putri Intan Permatasari BDG v 2. Bilqis Maqbulatullah WNG
3.Aufa Kirana DIY v 4. Valentyn Gabriela Putri SRG
5. Ni Made Nindya D BGR v 6. Satria Amanda Marsela
7. Kurnia Febrika AMB v 8. Nur Hidayat BTL.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar