Jumat, 16 September 2011

Order Of Play, Sabtu 17 Sept l 2011

Lap 1

1. Jam 09.00 KU 10 PA Jonathan P Nahor MDO vs Mihir Daswani DKI

2. Jam10.00 KU 10 PA Ronald Sanjaya DKI vs Joel Andrew S DKI

3. Jam 11.00 KU 10 PA Tegar Ramadhan DPK vs M Luthfi Maulana DKI

4. Jam 12.00 KU 10 PI Ana Kawengian MDO vs Nadila Nasya DKI

5. Jam 13.00 KU 16 PA Faiz Utama R PDG vs M. Naufal DPK

6. Jam 14.00 KU 14 PI Febe Ruth P DKI vs Valencia Sudibyo DKI

7. Jam 15.00 KU 10 PA QF

8. Jam 15.00 KU 14 PA QF

9. Jam 16.00 ku 16 PI QF

Lap 2

1. Jam 09.00 KU 10 PA Kenneth Kusno DKI vs Daffa Farras DKI

2. Jam 10.00 KU 10 PA Hugo Wai DKI vs Mattew J Nahor DKI

3. Jam11.00 KU 10 PA Setyo Pambudi DKI vs Kenneth Legacy DKI

4. Jam 12.00 KU 16 PI Nadya Sri Agustin CJR vs Annisa Nanda PKBR

5. Jam 13.00 KU 16 PA Priyank Soni DKI vs Bryan Husin DKI

6. Jam 14.00 KU 12 PI Fitriana Sabrina DKI vs Sophie Maho Hamada DKI

7. Jam 15.00 KU 10 PA QF

8. Jam 16.00 KU 14 PA QF

9. Jam 17.00 KU 16 PI QF

Lap 3

1. Jam 09.00 KU 10 PA Moch Kevindra DKI vs Jones Pratama DKI

2. Jam 10.00 KU 10 PA Pascal Haurissa MTRM vs Daniel Gunawan DKI

3. Jam 11.00 KU 14 PA Prayoga Achmadi DKI vs M. Handoyo BGR

4. Jam 12.00 KU 16 PI Sharon Watupongoh MDO vs Hanum Nur Aprilia PKBR

5. Jam 13.00 KU 16 PA Anthony Susanto SMG vs Daniel Kawengian MDO atau Ferdi Setiawan BMS

6. Jam 14.00 KU 12 PI Chairunisa Lubis DKI vs Anasthasya Manalu MDN

7. Jam 13.00 KU 10 PA QF

8. Jam 14.00 KU 16 PA QF

Lap 4

1. Jam 09.00 KU 12 PA Akbar Hidayat DKI vs Alfian Edgar Tjandra DPK

2. Jam 10.00 KU 12 PA Attar Kusuma P DKI vs Yarinara Suharyadi DKI

3. Jam 11.00 KU 14 PA Elfiando Firmansyah DKI vs Andre Sunarko DKI

4. Jam 12.00 KU 16 PI Nadya Sekar Ayu DPK vs Angelica Lontoh MDO

5. Jam 13.00 KU 16 PA Akbar Thio P PLB vs Rifat Rasyid MJN

6. Jam 14.00 KU 12 PI Maulida Dwi A BGR vs Sarah Tahira DKI

7. Jam 15.00 KU 10 PA QF

8. Jam 16.00 KU 16 PA QF

Lap 6

1. Jam 09.00 KU 12 PA Diego Garcia DKI vs Ridwannulah SKM

2. Jam 10.00 KU 12 PA M. Althaf BGR vs Amartya Syahruzad DKI

3. Jam 11.00 KU 14 PA Alif Naufal BDG vs M. Adil Azis Lubis MDN

4. Jam 12.00 KU 16 PI Fahira Ainun Nisa BDG vs Samara Wisnoebrata DPK

5. Jam 13.00 KU 16 PA Dimas Kolopita DKI vs Mayreski Patabang MDO

6. Jam 14.00 KU 12 PI Jenifer Budiman BDG vs Fitriani Sabatini DKI

7. Jam 15.00 KU 12 PA QF

8. Jam 16.00 KU 16 PA QF

Lap 7

1. Jam 09.00 KU 12 PA Rafi Rasendria DKI vs Anthony Wijaya DKI

2. Jam 10.00 KU 12 PA Giorgio Soemarno DKI vs Joshua Gunawan DKI

3. Jam 11.00 KU 14 PA Enrique GarciaDKI vs Leonardo Sanjaya DKI

4. Jam 12.00 KU 16 PA Anggi Pradika BGR vs Diaz Wibawa DKI

5. Jam 13.00 KU 14 PI Shamira Azzahra DKI vs Monica Gabriel DKI

6. Jam 14.00 KU 12 PA QF

7. Jam 15.00 KU 16 PA QF

8. Jam 16.00 KU 16 PI QF

Lap 8

1. Jam 09.00 KU 12 PA Erwan Cahya P BGR vs James Sudibyo DKI

2. Jam 10.00 KU 12 PA Panji Untung S Mtrm vs Christian Josef DKI

3. Jam 11.00 ku 14 PA Tarun Sridar DKI vs Haekal Ramadhan DKI

4. Jam 12.00 KU 16 PA Triyuendi PKBR vs Indra Maulana DKI

5. Jam 13.00 KU 14 PI Rifanti Dwi Kahfiani BDG vs Shafira Nadila TGR

6. Jam 14.00 KU 12 PA QF

7. Jam 15.00 KU 14 PA QF

8. Jam 16.00 KU 16 PI QF

Lap 9

1. Jam 09.00 KU.. Justin Barki DKI vs DEFF

2. Jam 10.00 KU Christian Josef DKI vs Lukman Fitrah Saeri DKI

3. Jam 11.00 KU 16 PA Daniel Kawengian MDO vs Ferdi Setiawan BMS

4. Jam 12.00 KU 16 PA Ivan Setyawan BGR vs SAmsul Hadi DKI

5. Jam 13.00 KU 12 PA QF

JAM 14.00 KU 14 PA QF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar