Sabtu, 17 September 2011

ORDER of Play REMAJA TENIS

Kemayoran, Minggu, 18 September 2011

Lap 1

1. Jam 09.00 KU 10 PI Anna KawengianMDO vs Nandya Aulia BGR

2. Jam10.00 KU 14 PI Shamira Azzahra DKI vs Rifanti Dwi Kahfiani BDG

3. Jam 11.00 KU Cons

4. Jam 12.00 KU Cons

5. Jam 13.00 KU Cons

6. Jam 14.00 KU Cons

Lap 2

1. Jam 09.00 KU 10 Pi Prisca Madelyn DKI vs Janice Tjen Oki DKI

2. Jam 10.00 KU 14 Pi Sabrina Sobirin DKI vs Valencia Sudibyo DKI

3. Jam11.00 KU Cons

4. Jam 12.00 KU Cons

5. Jam 13.00 KU Cons

6. Jam 14.00 KU Cons

Lap 3

1. Jam 09.00 KU 10 PA Jonathan P Nahor MDO vs Joel Andrew Suryadi DKI

2. Jam 10.00 KU 14 PA Panji Untung S MTRM vs Algha Kusuma P DKI

3. Jam 11.00 KU Cons

4. Jam 12.00 KU Cons

5. Jam 13.00 KU Cons

6. Jam 14.00 KU Cons

Lap 4

1. Jam 09.00 KU 10 PA Daniel Gunawan DKI vs Kenneth Legacy DKI

2. Jam 10.00 KU 14 PA Haekal Ramadhan DKI vs M. Adil Azis MDN

3. Jam 11.00 KU Cons

4. Jam 12.00 KU 10 PI FINAL

5. Jam 13.00 KU Cons

6. Jam 14.00 KU Cons

Lap 6

1. Jam 09.00 KU 12 PI Fitriana Sabrina DKI vs AnasthasyaManalu MDN

2. Jam 11.00 KU 16 PI Annisa Nanda PKBR vs Putri Intan BDG.

3. Jam 12.00 KU Cons

4. Jam 13.00 KU 12 PA FINAL

5. Jam 14.00 KU Cons

6. Jam 15.00 KU Cons

Lap 7

1. Jam 09.00 KU 12 Pi Sarah Tahira DKI vs Fitriana Sabrina DKI

2. Jam 10.00 KU 16 Pi Fahira Ainun Nisa BDG vs Haruka Hirata BDG

3. Jam 11.00 KU Cons

4. Jam 12.00 KU 12 PA FINAL

5. Jam 13.00 KU Cons

6. Jam 14.00 KU Cons

Lap 8

1. Jam 09.00 KU 12 PA M. Althaf MB BGR vs Justin Barki DKI

2. Jam 10.00 KU 16 PA Bryan Husin DKI vs Anggi Pradika BGR

3. Jam 11.00 KU Cons

4. Jam 12.00 KU 14 PI FINAL

5. Jam 13.00 KU 16 PA FINAL

6. Jam 14.00 KU Cons

Lap 9

1. Jam 09.00 KU 12 PA Anthony Wijaya DKI vs James Sudibyo DKI

2. Jam 10.00 KU 16 PA Ivan Setiawan BGR vs Mayreski Patabang MDO

3. Jam 11.00 KU Cons

4. Jam 12.00 KU 14 PA FINAL

5. Jam 13.00 KU 16 PI FINAL

6. JAM 14.00 Cons

Tidak ada komentar:

Posting Komentar