Kamis, 28 Juli 2011

Remaja ElieClub hari Jumat mulai pkl. 13.00

Jadwal Pertandingan Jumat 29 Juli 2011

Lap 4
- Mulai pkl. 13.00 : KU 14 Pa (lanjutan) Nadif Firza (DKI) v Lukmn Fitrahsaeri (DKI)
- Pkl. 14.00 KU 12 Pa Alvin Fadilah (DKI) v Giorgio Soemarno (DKI)
- Pkl. 15.00 KU 12 Pa, Daniel Valentino Soemarno (PMKS)v M. Abiyan Raflipasya (DKI)
- Pkl. 16.00 KU 16 Pa, Dias Wibawa (DKI) v Fachrulrrozi (Riau)
- Pkl. 17.00 KU 16 Pa, Samsul hadi (DKI) v Arif Trisnadi (DKI)

Lap 5
- Mulai pkl. 13.00 : KU 18 Pa (lanjutan) Ilham Nur Akbar (RIAU) v Arif Ridwansayh (RIAU)
- Pkl. 14.00 : KU 12 Pa, Akbar Hidayat (DKI) v Rifki Zidan (DKI)
- Pkl. 15.00: KU 12 Pa, Attar Kusuma (DKI) v Erwan Cahya P(BGR)
- Pkl. 16.00 : KU 10 Pi, Dith latuheru (DKI) v Nadya Aulia (BGR)
- Pkl. 17.00 : KU 16 Pa, M.Naufal (DPK) v Mathew Jeremy (DKI)

Lap 6
- Mulai pkl. 13.00 : KU 10 Pa, Jonathan P Nahor (MDO) v Anugra Hassan Abieza (BGR)
- Pkl. 14.00, KU 10 Pa, Vitto Alexander (DKI) v Jones Pratama (DKI)
- Pkl. 15.00, KU 10 Pa, M.Nizar Gunawan Panie (DKI) v Hugo Wai (DKI)
- Pkl 16.00, KU 10 Pi, Dewita Kusuma (DKI) v Windy Waluyo (DKI)
- Pk. 17.00, KU 14 Pi, Kiki Amelya (DKI) v Patricia Imanuela (DKI)

Lap 7
- Mulai pkl. 13.00 KU10 Pa, Jordan Purnomo (DKI) v Alexandro Favian Law (DKI)
- Pkl 14.00, KU 16 Pa, Jovy Valen Nahor (MDO) v Armansyah Pramono (DKI)
- Pkl. 15.00, KU Aditya Bimawan (DKI) v Kenneth Legacy (DKI)
- Pkl. 16.00, KU 10 Pi, Ana Kawengian (MDO) v Nadya Nasya (DKI)
- Pkl. 17.00, KU 14 Pi, Gusti Noor Amru H (DPK) v Valencia Sudibyo (DKI)

Lap 8
- Mulai pk. 13.00, KU 10 Pa, Daniel Gunawan (DKI) v Rifki Sukma Ramadhan (BGR)
- Pkl. 14.00, KU 12 Pa, Rivldo Ardian (SMRG) v Odeda Araza (TGR)
- Pkl. 15.00 KU 16 Pa, Faiz Utama (PDG) v Joshua azarya (DPK)
- Pkl. 16.00, KU 10 Pi, Prisca Madelyn N (DKI) v Nabilh Syifasari Zahra (BDG)
- Pkl. 17.00, KU 12 Pa, Attar Kusuma/Erwan Cahya v Alvin F / Giorgio S

Lap. 9
- Mulai pkl 13.00, KU 12 Pa, M.Faiz Aditya (DKI) v Ahmad Fadhiz (DKI)
- Pkl. 14.00 KU 16 Pa Bryan Husin (DKI) v Davin Hanggodo (DKI)
- Pkl 15.00 KU 12 Pa, Amarif Abimanyu (DKI) v James Sudibyo (DKI)
- Pk. 16.00, KU 12 Pi, Chairudinnisa Lubis (DKI) v Eka Julia Christie (DKI)
- Pk. 17.00, KU 12 Pa, M.Faiz Aditya/Achmad Fadhil v Joshua Gunawan (DKI)

Lap 10.
- Mulai pkl 13.00 , KU 12 Pa, Raymond Kartawijaya (BDG) v Viqri Andriansyah )KRWG)
- Pkl. 14.00, KU 12 Pi, Nabila Putri Naomiva (BGR) v Sophie Maho H (DKI)
- Pkl. 15.00, KU 16 Pa, Priyank Soni (DKI) v Kevin Herwindyatama (DKI)
- Pkl. 16.00, KU 12 Pi, Kishi Alandra (DPK) v Safira Nadhila A (TGR)
- Pkl. 17.00, KU 10 P, Joel Andrew Suryadi (DKI) v M. Luthfi Maulana (DKI)

Lap. 11
- Mulai pkl. 13.00, KU 12 Pa, Fikri Lutfi (KRWG) v M.Kodrat (DKI)
- Pkl. 14.00, KU 12 Pi, Nisrina Indira (DPK) v Siti Saniah (DKI)
- Pkl. 15.00, KU 16 Pa, Willy Nur A (KRWG) v Arthur Maruli Hutabarat (DKI)
- Pkl. 16.00, KU 14 Pi, Siti Nur arasy (DKI) v Febe Ruth Pricila (DPK)
- Pkl. 17.00, KU 18 Pa, Lordy Hurdono (DKI) v Daniel Kawengian (MDO)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar