Sabtu, 20 Oktober 2012

REMAJATEIS SUMSEL : Order of Play Minggu 21 Okt 2012

Lap.1 
Jam 09.00 KU 10 Pi SF Hafifah Damayanti LPG v Melanie Oka Sabina JMB
Jam 10.00 KU 12 Pa SF Danang Setiawan JMB v Daffa Dityo PLB
Jam 11.00 KU 16 Pi SF Selly Rachma Oktavia OKU v Monica Yunitri PLB
Jam 12.00 14 Pi FINAL
Jam 13.00 KU 16 Pi FINAL
Jam 14.00 Consolation

Lap 2
Jam 09.00 KU 10 Pi SF Khanna Amalia PLB v Indah Septia Putri LPG
Jam 10.00 KU 12 Pa SF Maesa Dwi Raenal LHTv Alif Rizki  Darmawan LPG
Jam 11.00 KU  16 Pi SF Mutia Clara KEPRI v Agusti Miranda JMB
Jam 12.00 KU 12 Pi FINAL
Jam 13.00 Consolation
Jam 14.00 Consolation

Lap 3
Jam 09.00 KU 10 Pa SF M Rafi BABEL v Owisa Makuta Annas BABEL
Jam 10.00 KU 14 Pi SF Khoirunnisa Ramadani LPG v Niken Mega Santi PLB
Jam 11.00 KU 16 Pa SF Panji Untung Setiawan / Suhada v Rafidiya Mohammad LHT
Jam 12.00 KU 12 Pa FINAL
Jam 13.00 Consolation
Jam 14.00 Consolation

Lap 4
Jam 09.00 KU 10 SF Dani Ikhwan LPG v Fiki Bilal BABEL
Jam 10.00 KU 14 Pi SF Aisyah Purnama Sargi PLB v Intan Purnama Sari BTRJ
Jam 11.00 KU 10 Pa FINAL
Jam 12.00 Consoaltion
Jam 13.00 Consolation
Jam 14.00 Consolation

Lap 5
Jam 09.00 KU 12 Pi Farrah Fitria PLB v Reka Belinda BABEL
Jam 10.00 KU          M. Rahardian Hidayat BABEL
Jam 11.00 KU 10 Pi FINAL
Jam 12.00 Consolation
Jam 13.00 Consolation
Jam 14.00 Consolation

Lap 6
Jam 09.00 Consoaltion
Jam 10.00 Consoaltion
Jam 11.00 Consolation
Jam 12.00 Consolation
Jam 13.00 Consolation
Jam 14.00 Consolation

Lap 7
Jam 09.00 Consolation
Jam 10.00 Consoaltion
Jam 11.00 Consolation
Jam 12.00 Consolation
Jam 13.00 Consoaltion
Jam 14.00 Consolation

Lap Utama (stadion)
Jam 09.00 KU 12 Pi SF Alya Amalia MUBA v Rieza Rizki Cintya LPG
Jam 10.00 KU 14 Pa SF Bagus Setawan / Ferdi Andhani v M. Ridho Yudistira/M. Valika Ramadhan
Jam 11.00 KU 16 Pa SF Julius Darmawan / Iqbal Bilal S v Andre Rizaldi / M. Rizki Nugraha
Jam 12.00 KU 14 Pa FINAL
Jam 13.00 KU 16 Pa FINAL
Jam 14.00 KU Consolation.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar