Rabu, 31 Oktober 2012

Draw Kelompok Umur 10 Tahun

TUNGGAL PUTRA K.U 10 PUTRA
1. PNP 4 Rifky Sukma Ramadhan BGR v 2. Bye
3. Ferry DKI v 4. Dimas Aria Pujangga DKI
5. Phillip HO DKI v 6. Kareem Abdul Hakim DKI
7. Bye v 8. PNP 43 Rashad Aziz DKI
9. PNP 16 Jones Pratama DKI v 10.Bye
11. Akmal KRWG v 12. M. Fadhil Al Ghafary DKI
13. Prayoga BGR v 14. Bye
15. Bye v 16. PNP 35 Wolter Wondo W DKI
17. PNP 26 Vitto Alexander DKI v 18. Bye
19. Brandon KRWG v 20. Christopher DKI
21. Dana Amar Reza DKI v 22. Bye
23. Bye v 24. PNP 18 Tegar Ramadhan BGR
25. PNP 58 Rizky Fadillah DKI v 26. Bye
27. Kenneth Johannes DKI v 28. Austin HO DKI
29. Samvid Andhare KRWG v 30. Raihan Deo P DKI
31. Bye v 32. PNP 8 Hugo Wai DKI

TUNGGAL PUTRI K.U 10 PUTRI
1. PNP 29 Jeanentte Angela Hartono BDG v 2. Bye
3. Joan Astuti DKI v 4. Napacha Karon Sontawong THA
5. Warindea Mutmaina Dhya  Azzahra DKI v 6. Rina Hasbullah DKI
7. Sabira salma Zain DKI v 8. PNP 34 Gita Maharsi Kusuma Wardani DKI


Tidak ada komentar:

Posting Komentar