Jumat, 08 Juni 2012

Order of Play Sabtu 9 Juni 2012

Lap 6
Jam 09.00, KU 10 Pa SF Theo Bechet DKI v Rifky Sukma Ramadhan BGR
Jam 10.00, KU 14 Pa SF Anindya Satria TGRS v Joshua Giovani tatuh MDO
Jam 11.00, Consolations
Jam 12.00, Consolations
Jam 13.00 , KU 10 Pa FINAL

Lap 7
Jam 09.00, KU 10 Pa SF Kenneth Legacy DKI v Jones Pratama DKi
Jam 10.00, KU 14 Pa SF Bryan Jeremy Lee DKI v Yarynara Suharyadi DKI
Jam 11.00, KU 12 Pi FINAL Nisrina Indira DPK v Priska Madelyn Nugroho DKI
Jam 12.00, Consolations
Jam 13.00, KU 12 Pa FINAL
Jam 14.00, Consolations

Lap 8
Jam 09.00, KU 12 Pa SF Joshua Gunawan DKI v Zethya Zaenuddin BGR
Jam 10.00, KU 16 Pa SF Andrew P Sunarko DKI v Ilham Nurjadin DKI/ryan NG DKI
Jam 11.00, Consolations
Jam 12.00, consolations
Jam 13.00, KU 14 Pa FINAL
Jam 14.00, Consolations

Lap 9
Jam 09.00, KU 12 Pa SF Alexandros Takvorian DKI v Giogio soemarno DKI
Jam 10.00, KU 16 Pa SF Dimas Kolopita DKI v Faiz Bagas K DKI / Panji Untung S DKi
Jam 11.00, KU Consolations
Jam 12.00, Consolations
Jam 13.00, Ku 16 Pa FINAL
Jam 14.00 Consolations

Tidak ada komentar:

Posting Komentar