Senin, 18 Juni 2012

Order of Play KU 16 Selasa 19 Juni 2012

Lapangan Taman Maluku
Lap 1
Jam 09.00, Rai Rukmana KNG v Dwi Putra H BDG
Jam 10.00, Ali Hasyimi KALSEL v Dirga Salomon PLBG
Jam 11.00, Jammy Sood BDG v Andro Dewantoro N TGL
Jam 12.00, Doddy Trisna BABEL v Jeremy Liem DKI
Jam 13.00, Nadya Sekar Ayu DPK v Monika Gabriella DKI
Jam 14.00, Rizal A / M.Z. Ardiansyah v Andrew Sunarko DKI
Jam 15.00, Fadhly NA / Naufal H v Dimas Kolopita DKI
Jam 16.00, Julius D / Sultan Audry v Auzan Army BTL
Jam 17.00, Doddy T/Jeremy L v Bimo Kurniawan PML

Lap 2
Jam 09.00, Rizal Asharandaru SLTG v MZ Ardiansyah BDG
Jam 10.00, Fadhly Nur Aziz BDG v Naufal Hamid MKS
Jam 11.00, Julius Darmanto PLBG v Sultan Audry BDG
Jam 12.00, Rahmat Hidayat KALTENG v Ryes Subrata BDG
Jam 13.00, Dian Permana BLTG v Christina Febriani DKI
Jam 14.00, Ferdy Setiawan BMS v Miyamoto/Eduardus M
Jam 15.00, M.Adil Aziz Lubis PMTS v M. Miftahul / Raflisyah K
Jam 16.00, Fauzan Saputra SMG v Raahil Doshi/Steven H
Jam 17.00, M.Yazid Daulay MDN v Rahmat H/Ryas Subrata

Lap 3
Jam 09.00, Miyamoto Taisei JPN v Eduardus Martin BDG
Jam 10.00, M. Miftahul Falah BDG v Raflisyah Kurnia SMG
Jam 11.00, Raahil Doshi SIN v Steven Harianto P SBY
Jam 12.00, Iramatsu Shinasake JPN v Ksatria DW BDG
Jam 13.00, Runy Utami Putri PDG v Jaqueline Olivia BDG
Jam 14.00, Teddy G/Alian S v Farraz Haidar Akbar SBY
Jam 15.00, Indra N / Ali Naufal v Tengku M.Bintang P DKI
Jam 16.00, Romano Simanuhuruk DKI v Raheta R Ardiansyah DKI
Jam 17.00, Hiramatsu/Ksatria v Tio Juliandi PBAR

Lap 4
Jam 09.00, Teddy Giolinda BLTG v Alian Sidiq BDG
Jam 10.00, Indra Nurcahyadi MAMUJU v Alif Naufal BDG
Jam 11.00, Aldous Elpizochari BDG v Andre P Sunarko DKI
Jam 12.00, Rintri Permana BLTG v Anggraeni Ardia Garini BDG
Jam 13.00, Pambudi Elsa BLO v Rai Rukmana / Dwi Putra
Jam 14.00, Ibnu Nurmadi BDG v Ali Hasyimi.Dirga Salomon
Jam 15.00, Diaz Wibawa DKI v Jammy Sood/Andro Dewantara
Jam 16.00, Deo Gustiranda DIY v Aldous./ Andre Sunarko

Tidak ada komentar:

Posting Komentar