Rabu, 06 Juni 2012

Order of Play RemajaTenis JKT-6 Jumat 8 Juni 2012

Lap 1
Jam 13.00, KU 10 Pa Rizky Fadilah DKI v Rizky Sukma Ramadhan BGR
Jam 14.00, KU 10 Pa Alexandro Favian Law DKI v Yoel Natanael DKI
Jam 15.00, KU 10 Pa Alexandre Etienne DKI v Kareem Abdul Hakim DKI
Jam 16.00, KU 10 Pa Theo Bechet DKI v Nizar Gunawan DKI
Jam 17.00, KU 12 Pi SF
Jam 18.00, KU 10 Pa SF

Lap 2
Jam 13.00, KU 12 Pa Amartya Saleh Kadarisman DKI v Grand DKI
Jam 14.00, KU 12 Pa Alexandros Takvorian DKI v Galih Fadel Raihaj SRG
Jam 16.00, KU 12 Pa QF
Jam 17.00, KU 12 Pi SF
Jam 18.00, KU 10 Pa SF

Lap 3
Jam 13.00,  KU 14 Pa Bryan Jeremy Lee DKI v Iqbal Nurjadin DKI
Jam 14.00,  KU 12 Pa Jerall Yasin DKI v Samuel Daud Gunawan BDG
Jam 16.00,  KU 12 Pa QF
Jam 17.00,  KU 16 Pa QF

Lap 4
Jam  13.00, KU 14 Pa Amarta Syahruzad DKI v Joshua Giovani Tatuh MDO
Jam  14.00, KU 12 Pi Atikah Pemurah KRWG v Dea Aryadita SRG
Jam  16.00, KU 12 Pa QF
Jam  17.00, KU 16 Pa QF

Lap 6
Jam 13.00, KU 16 Pa Alvin Christian Wibowo DKI v Julius Christian DKI
Jam 14.00, KU 12 Pi  Priska Madelyn Nugroho DKI v Riene Kaelamanda P SRG
Jam 16.00, KU 12 Pa QF
Jam 17.00, KU 16 Pa QF

Lap 7
Jam 13.00, KU 16 Pa Faiz Bagas Kurniawan DKI v Nico Adrian Wibowo DKI
Jam 14.00, KU 12 Pi Natalia Adinaputri BDG v Angeline Joe SRG
Jam 16.00, KU 14 Pa QF
Jam 17.00, KU 16 Pa QF

Lap 8
Jam 13.00, KU 16 Pa Moh Wira Utama DKI v Moh Rivaldi KRWG
Jam 14.00, KU 16 Pa Ryan NG DKI v Abhiyasa Putra DKI
Jam 16.00, KU 14 Pa QF
Jam 17.00, KU 16 Pa QF

Lap 9
Jam 13.00, KU 14 Pa Fikri Luthfi KRWG v Abyan Rafli Pasha DKI
Jam 16.00, KU 14 Pa QF
Jam 17.00, KU 16 Pa QF 
 
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar