Selasa, 19 Juni 2012

Order of Play Rabu, 20 Juni 2012 KU 16 tahun

Lapangan Tenis Taman Maluku
Lap 1
Jam 09.00, Ibnu Nurmadi BDG v Ali Hasyimi DKI
Jam 10.00, Sutan Audry BDG v Auzan Army BTL
Jam 11.00, Rintri Permana BLTG v Angelica Irena Lontoh MDO
Jam 12.00, Hanifah Nur Hasanah BTL v Diah Nur Iftitah BDG
Jam 13.00, deo Gustiranda DIY v Doddy T/BimoK
Jam 14.00, M.Yazid Daulay/Rahmat H  v Hiramoto Shinasake JPN

Lap 2
Jam 09.00, Dimas Kolopita DKI v Naufal Hamid MKS
Jam 10.00, Doddy Trisna BBL v Bimo Kurniawan PML
Jam 11.00, Latifah Amylia  Dinar SKA v Pramesti CH BLTG
Jam 12.00, Uny yunitri PDG v Arrum Damarsari TGL
Jam 13.00, Ibnu Nurmadi/Ali Hasyimi v Naufal H/Dimas Kolopita
Jam 14.00, Fauzan Saputra/Rahil Doshi v Romano Simanuhuruk/Raheta Riki

Lap 3 
Jam 09.00 Fauzan Saputra SMG v Raahil doshi SIN
Jam 10.00, Putri IntanP BDG v Monica yunitri PLB
Jam 11.00, Nadya sekar Ayu DPK v Kamili Abriani BDG
Jam12.00, Pambudi Elsa BLO v Rizal A/ Andrew S
Jam 13.00, M.Adil aziz LubismPMTS V Tengku M Bintang P DKI

Lap 4
Jam 09.00, Romano Simanuhuruk DKI v Raheta Riki Ardiansyah DKI
Jam 10.00, RA Melati SOLOK v Fahira ainun Nisa BDG
Jam 11.00, Cynthia Joe Gisela SRG v Dian Permana BLTG
,Jam 12.00, Miyamoto Taisei JPN v Farraz Haidar SBY
Jam 13.00, Diaz Wibawa DKI v Sultan Audry/Auzan Army

Tidak ada komentar:

Posting Komentar