Sabtu, 16 Juni 2012

ORDER of PLAY SELASA 19 Juni 2012

Lapangan Tenis CARINGIN
Lap 1

1. Jam 08.30 KU 14  Pa  Christian Alvin Edison BDG vs Bayu Lestari PRM
2. Jam 10.00 KU 14  Pa  Cirawit  Doangsengsawang  THA vs  Joshua Giovani Tatuh MDO 
3. Jam 11.00 KU 14  Pi   Nodoka Ikade THA v Sunatcha  Kraiya  THA    
4. Jam 12.00 KU 10  GPa  M. Kasfie / M. Farezi NF vs Panji / Satria O
5. Jam 13.00 KU 10  GPi    Nabilah S zahra / Ruth Deborah  vs  Fatin Afiati / Davina Monica
6. Jam 14.00 KU 12  GPa    Zetya Zaenuddin / M. Rizal Muzaqir vs Karan S / Rohan S
7. Jam 15.00 KU 14 GPa  M. Naseem   A / Ilza Azhar R vs Joshua F Gunawan / Daniel Gunawan
8. Jam 16.00 KU14   Pa   vs
9. Jam 17.00 KU14   Pi

Lap 2
1. Jam 09.00 KU 14 Pi   Shevita Aulana KDS vs Siti Sarah  MDN
2. Jam 10.00 KU 12 Pi   Thasaporn Nokla THA vs Joleta Budiman  BDG
3. Jam 11.00 KU 10 Pa    Javier Rumagit MDO vs Tegar Ramadhan BGR
4. Jam 12.00 KU 10 GPa   Owissa MA /  M.Revan  vs  Sulthan S / Branden
5. Jam 13.00 KU 10 GPi  Carrolina Martha / Jenifer K vs Zahra Fairus H / Michelle Nangin
6. Jam 14.00 KU 14 GPi     v
7. Jam 15.00 KU 14 Pa   vs
8. Jam 16.00 KU14 Pa    vs  
9. Jam 17.00 KU14 Pi  

Lap  4

1. Jam 09.00 KU 14 Pa  M.Aji Masaid  BDG vs Daffa Irianto SBY
2. Jam 10.00 KU 12 Pi    Jenifer Budiman  BDG vs Nisrina Indira Afifah BGR
3. Jam 11.00 KU 10 Pa  Satria Oktarianto PLM   vs  Riky Sukma Ramadhan BGR
4. Jam 12.00 KU 12 GPa  Althaf Al Baihaqi / Giorgio S vs  Raihain Pitoliono / Kevin Tri Buana 
5. Jam 13.00 KU 10 PA   vs
6. Jam 14.00 KU 12 Pa    vs 
7. Jam 15.00 KU 14 Pa  second round vs
8. Jam 16.00 KU14 Pa   second round vs
9. Jam 17.00 KU14 Pi

Lap  6

1. Jam 09.00 KU 14 Pa Rafidya Muhammad LHT  vs  Fahri Abdurahman BBL
2. Jam 10.00 KU 10 Pi  Caroline Martha Sanjaya  MGL vs   Ruth Deborah  BDG
3. Jam 11.00 KU 14 Pa  Hafid Fauzan  PRM  vs M. Audi Safrial  PLM
4. Jam 12.00 KU 12 GPa  Joel Andrew S / Aloysius Joel AT  vs Raihan M Firdaus / Alian Mahfudz
5. Jam 13.00 KU 12 Pa   vs
6. Jam 14.00 KU 14 Pa    vs
7. Jam 15.00 KU 14 Pa    vs
8. Jam 16.00 KU14 Pi
9. Jam 17.00 KU14 Pi


Tidak ada komentar:

Posting Komentar