Rabu, 18 April 2012

RemajaTenis JKT-4, Drwa KU 14 Putra

RemajaTenis, 21 April 2012. Peserta putri KU 14 tahun hanya 4 sehingga jika dipertandingkan tidak mendapatkan PNP mala diputuskan semua peserta KU 14 tahun putri dinaikkan ke KU 16 Putri. Demikian menurut Referee Slamet Widodo ke RemajaTenis.

PUTRA
1. Christian Alvin Edison BDG v 2. BYE
3.Muh. Mikail Hasan BGR v 4. BYE
5. M. Audi Safrial PLB v 6. Muh. Satrio Pamungkas BGR
7. BYE v 8. Ahmad Fadhil Nugraha DPK
9. Yarynara S Suharyadi DKI v 10. BYE
11. BYE v 12. M. Aldi DKI
13. Attar Kusuma Pratiwa DKI v 14. Rafidhiya Mohammad LHT
15. BYE v 16. Kevin Samm Xavier DKI
17. Haditio Rasyid Haqi DKI v 18. BYE
19. M. Fadhil Nugraha DPK v 20. Hiroto Kozue DKI
21. Erwan Cahya Pratama BGR v 22. Josua Geovani T MDO
23. BYE v 24. Amarif Abimanyu DKI
25. Fikri Luthfi KRWG v 26 BYE
27. Diego Garcia DKI v 28. BYE
29. Ridwan Nullah DKI v 30. Jeremy Yasin DKI
31. BYE v 32. Anthony Widjaja DKI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar