Rabu, 04 April 2012

RemajaTenis JATIM-2 : DRAW KU 14 TAHUN

DRAW PUTRA
1. Appriado Putra SDA v 2. BYE
3. Yeremia Arya SDA v 4. Graha Pangeran SBY
5. Dewana Gustaman DIY v 6. BYE
7. Adib Rizkuloh SBY v 8. M. Rifqi Fitriadi GSK
9. Daniel Valentino Soemarno PMK v 10. Yogi Faidwani SBW
11. BYE v 12. Fauzy Ihza P SBY
13. Dave Wiryawan SBY v 14. Moh. Farid Mauludi SMPG
15. BYE v 16. Daffa Irianto SBY

DRAW PUTRI
1. Faiza Salsabila BTL v 2. BYE
3. BYE v 4. Fadona Titalyana KDR
5. Khairun Nisa SMPG v 6 BYE
7. Sukma S MLG v 8. Atikah Sudibyo SBY
9. Jusna Harita DIY v 10. Dea Putri W SDA
11. BYE v 12. Nofulan Adyani SBY
13. Viviani Luthfiah SBY v 14. Adilvia A SBW
15. BYE v 16. Hanna Levina KDS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar