Jumat, 06 April 2012

REMAJATENIS JATIM-2 Order Of Play 7 April 2012

Lap 1,
Jam 08.00, KU 10 Pi Sansa Salsa BLT v Tirana Ghieska DIY
Jam 09.00, KU 14 Pa Adib SBY v M. Rifqi F GRSK
Jam 10.00, KU 18 Pa M.Aissyasuadi SBW v Reczy Merando GRSK
Jam 11.00, KU 14 Pa Appriado SDA v Yeremia Arya SDA
Jam 12.00, KU 16 Pa Dicky Tri /Achmi S v Imam R/Deo Gustiranda
Jam 13.00, KU 16 Pi Tea Idhi GRSK v Vike Intrani SBY
Jam 14.00, KU 12 Pa Kemal Sadewo SDA v Wahyu Anom SBY
Jam 15.00, KU 10 Pa M. Gunawan SMPG/Ebenhaezer Sopacua v Brilliant / Abu Ilyasani
Jam 16.00 KU 12 Pi Dika Nanda SBY v Yuyun/aprilia/Anasthasia Manalu

Lap 2
Jam 08.00, KU 10 Pi Alessadra BLT v Herlintang Ciptaningtyas DIY
Jam 09.00, KU 14 Pa Dave Wiryawan SBY v Moh. Farid SMPG
Jam 10.00, KU 18 Pa Amir Irianto SBY v Rachmad F GRSK
Jam 11.00, KU 14 Pa Dewana G DIY v Adib / M. Rifqi
Jam 12.00, KU 16 Pa Yoga Pinasatria/Alamsyah v Steven Harianto Poedji/Rizki N
Jam 13.00, KU 16 Pi Shery Nur SBY v Qoni A/Dwi Nurul
Jam 14.00, KU 12 Pa Fahmi LMJ v Rizki Putra SDA
Jam 15.00 KU 10 Pa Joey Wiryawan/Nasim H v Angga/Filipus P

Lap 3
Jam 08.00, KU 10 Pa Angga Saputra KTM v Filipus Putro KDR
Jam 09.00, KU 14 Pi Viviani SBY v Adilva SBW
Jam 10.00, KU 18 Pa Raditya Kirana BLI v Aziz Mayong GRSK
Jam 11.00, KU 14 Pi Faiza Salsabila BTL v Fadona Titalyan KDR
Jam 12.00, KU 16 Pa Alief / Afrizal v Rizki R / Farraz Haidar
Jam 13.00, KU 16 Pi Fayakun / Kintan v Cindy Widyana SMPG
Jam 14.00, KU 12 Pa Ananda Pasha SMPG v Arie Fahresi SMPG

Lap 4
Jam 08.00, KU 10 Pi Shilvia Audy SBY v Jessica Yhang BWI
Jam 09.00, KU 16 Pa rizky Mulyo MLG v Heru Ade SBW
Jam 10.00. KU 16 Pi Qoni Akmalia SBY vDwi Nurul GRSK
Jam 11.00, KU 14 Pa Dave Wiryawan / Moh Farid v Daffa Irianto SBY
Jam 12.00, KU 18 Pa Cempi Afdol GRSK v Hajerun SBW
Jam 13.00, KU 16 Pi Dyah Nuryusanti / Aisyah S v Kartika Isna GRSK
Jam 14.00, KU 12 Pa Shandy Firsan BMS v Raihan Nafil GRSK

Lap 5
Jam 08.00, KU 12 Pi Sindayanti KTM v Dewinta Kusuma SDA
Jam 09.00, KU 16 Pa Dicky Tri SMPG v Fachmi S GRSK
Jam 10.00, KU 16 Pi Fayakun SBY v Kintan Pratiwi KTM
Jam 11.00, KU 14 Pi Khairun Nisa SMPG v Atikah SBY
Jam 12.00, KU 18 Pa Agus Putra KLS v M.Aissyasuadi / Reczy M
Jam 13.00, KU 10 Pa M.Gunawan SMG v Ebenhaezer sopacua SBY
Jam 14.00, KU 12 Pi Yuyun/Aprilia v Anasthasia Manalu MDN

Lap 6
Jam 08.00, KU 12 Pi Yuyun PS SBY v Aprilia Suci SMPG
Jam 09.00, KU 16 Pa Imam Ricky KDR v Deo Gustiranda DIY
Jam 10.00, KU 16 Pa M. Rizky Ramadhani SMPG v Farraz Haidar SBY
Jam 11.00, KU 14 Pi Isna Harita DIY v Nofulan SBY
Jam 12.00, KU 18 Pa Amir Irianto / Rachmad F v Tri Nurcholis GRSK
Jam 13.00, KU 10 Pa Brillian SBY v Abu Iliasani SBY
Jam 14.00, KU 10 Pi Farahrani SMG v Tsania / Tirana G

Lap 7
Jam 08.00, KU 16 Pa Alief Akbar SMPG v Afrizal Ivanisevic GRSK
Jam 09.00, KU 16 Pa Yoga Pinasatria SDA v Alamsyahjulian SBW
Jam 10.00, KU 14 Pa Daniel Valentino S PMK v Yogi SBW
Jam 11.00, KU 14 Pi Viviani /Adilvia v Hanna Levina KDS
Jam 12.00, KU 14 Pa Daniel Valentino/Yogi v Fauzi Ihza SBY
Jam 13.00, KU 10 Pa Joey Wiryawan SBY v Nasim Hamid DIY
Jam 14.00, KU 10 Pi Silvia/Jessica v Cartika Isna KDR

Lap 8
Jam 08.00, KU 16 Pa Tanto Dwiposeno MTR v Rizky Nur Rahmat SBY
Jam 09.00, KU 16 Pa Steven Harianto Poedji SBY v Rizky Nuzul R GRSK
Jam 10.00, KU 12 Pi Dyah Nuryusanti SBY v Aisyah Sudibyo SBY
Jam 11.00, KU 16 Pa Tanto D/Rizky Nur v Adi Wahyu Tri SBY
Jam 12.00, KU 18 Pa Raditya Kirana / Aziz Mayong v Budi Jukiansyah ACEH
Jam 13.00, KU 10 Pi Alya MLG v Yuliana SBY
Jam 14.00, KU 12 Pi Joan DIY v Sindayanti/Dewinta
Jam 15.00, KU 16 Pa Rizky M/Heru v Tanto Rizky Nur/Rahmat /Adi Wahyu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar