Rabu, 18 April 2012

RemajaTenis JKT-4 : Draw KU 16 Tahun

PUTRA
1. Joel William Ivander S BDG v 2. BYE
3. Rifat Rasyid MJN v 4. M. Adil Aziz Lubis PST
5. Jeremy Liem DKI v 6. Ryan Ng DKI
7. BYE v 8. Panji Untung Setiawan DKI
9. Prayoga Ahmadi DKI v 10. BYE
11. Naufal Hamid MKS v BYE
13. Andre Rizaldi PLB VS ENRIQUE GARCIA DKI
15. BYE v 16. Andrew Sunarko DKI
17. Brian Jacobus DKI v 18. BYE
19. Andre Sunarko DKI v 20. BYE
21. M. Rezky Jabir MKS v 22. Sanil Andhare DKI
23. BYE v 24. Priyank Soni DKI
25. Lukman Fitrasaeri DKI v 26. BYE
27. Tristan Utama DKI v 28.BYE
29. DANNY C HALIM DKI v Algha Kusuma Pratiwa DKI
31. BYE v 32. Bryan Husin DKI

PUTRI
1. Rifanty Dwi K v 2. BYE
3. Valencia A Sudibyo DKI v 4. Nadhira Tsaradhia Diliamar
5 Ruth Priscila DKI v 6. BYE
7. BYE v 8. RA Melati Putri N
9. Aulia Nur Srikandi BGR v 10. Shamira Azzahra DKI
11. BYE v 12.Yenny Chandrawaty BKS
13. Safira Nadhila Astuti DKI V 14. Maulidia Dwi Auguri BGR
15. BYE v Cynthia Joe

Tidak ada komentar:

Posting Komentar