Jumat, 25 November 2011

RemajaTenis Kemayoran: Order of Play Sabtu,26 Nop 2011

Lap. 1.
Jam 09.00 KU 10 Pa Kevindra PH DKI v Alvin CMS
Jam 10.00 KU 10 Pa Noah Baker DKI v Hugo Torang DKI
Jam 11.00 KU 10 Pa Maesa Dwi Raenal LHT v Theo Bechet DKI
Jam 12.00 KU 16 Pa Arthur M Hutabarat DKI v Bryan Husin DKI
Jam 13.30 KU 16 Pa Nadya Sekar Ayu DPK v Estu Wulan Sari SBG
Jam 15.00 KU 10 Pa QF
Jam 16.00 KU 14 Pi Irania Shafira KRWG v Danisa Amalia Erriad DKI

Lap. 2
Jam 09.00 KU 10 Pa Connor Christopher DKI v Tanael juanito DKI
Jam 10.00 KU 10 Pa Aditya Bimawan DKI v Muh. Naseem DKI
Jam 11.00 KU 10 Pa Jordan Purnomo DKI v Hugo Wai DKI
Jam 12.00 KU 16 Pa Muh.Yazid Daulay PST v Achad Imam Ma'aruf DIY
Jam 13.30 KU 16 Pi Ni Made Nidya D BGR v Monica G Husodo DKI
Jam 15.00 KU 10 Pa QF
Jam 16.00 KU 14 Pi Valencia Alberta Sudibyo DKI v Chirunnisa Lubis DKI/Safira Nadhila A

Lap. 3
Jam 09.00 KU 10 Pa Vitto Alexander DKI v Jones Pratama DKI
Jam 10.00 KU 10 Pa Tegar Ramadhan BGR v M.Luthfi Maulna DKI
Jam 11.00 KU 10 Pi Prisca Madelyn Nugroho DKI v Natania Naswa DKI
Jam 12.00 KU 16 Pa Freddy Setiawan BMS v Erix Sandoval DKI
Jam 13.30 KU 16 Pa Haekal Ramadhan TGR v Rahmat Hidayat PR
Jam 15.00 KU 10 Pa QF
Jam 16.00 KU 14 Pi Oxy Gravitasi TGR v Shamira Azzahra DKI
Jam 17.00 KU 14 Pa SF

Lap. 4
Jam 09.00 KU 12 Pa Odeda Arazza TGR v Diego Garcia DKI
Jam 10.00 KU 12 Pa M.Aditya M DPK v Bryan Lee DKI
Jam 11.00 KU 14 Pi Windy Waluyo DKI v Nadila Nasya DKI
Jam 12.30 KU 14 Pa Yoga Pinasatria SDA v Lukman Fitrahsaeri DKI
Jam 14.00 KU 16 Pa Johsua Azarya DPK v Faiz Utama PDG
Jam 15.30 KU 10 Pa QF
Jam 16.30 KU 14 Pi Patricia Imanuela DKI/ Sarah Tahira vSiti Nur Arasy DKI
Jam 17.30 KU 14 Pa SF

Lap 6
Jam 09.00 KU 12 Pa M.Mikail Hasan BGR v Anindya Satria TGR
Jam 10.00 KU 12 Pa Akbar Hidayat DKI v Raymond Kartawidjaja BDG
Jam 11.00 KU 16 Pa Indra Adiguna BTN v Ilham Syarif DKI
Jam 12.30 KU 14 Pi Chairunnisa Lubis DKI v Safira Nadhira A TGR
Jam 14.00 KU 14 Pa Tristan Utama DKI v M.Adil Aziz Lubis MDN
Jam 15.30 KU 12 Pa QF
Jam 16.30 KU 12 Pi Sf
Jam 17.30 KU 16 Pi QF

Lap 7
Jam 09.00 KU 12 Pa Fikri Luthfi KRWG v Rafidiya Muhammad LHT
Jam 10.00 KU 12 Pa Joel Andrew S DKI v Joshua gunawan DKI
Jam 11.00 KU 16 Pa Diaz Wibawa DkI v Akbar Thio P PLBG
Jam 12.30 KU 14 Pi Patricia Imanuela DKI v Sarah Tahira DKi
Jam 14.00 KU 14 Pa Panji Untung MTRM v Anthony Widjaja DKI
Jam 15.30 KU 12 Pa QF
Jam 16.30 KU 12 Pi SF
Jam 17.30 KU 16 Pi QF

Lap 8
Jam 09.00 KU 12 Pi Surabhi S DKI v Sabrina Ristawan DKI
Jam 10.00 KU 12 Pa Amarif Abimanyu DKI v Zethya Zainuddin BGR
Jam 11.00 KU 16 Pa Anggy P BGR v Prayoga Achmadi DKI
Jam 12.30 KU 16 Pi Sabrina Shobirin DKI v Hanifah Nur Hasanah DIY
Jam 14.00 KU 12 Pa QF
Jam 15.00 KU 16 Pa QF
Jam 16.30 KU 16 Pa QF
Jam 17.30 KU 16 Pi QF

Lap 9.
Jam 09.00 KU 12 Pi Adira Martin DKI v Ditha Latuheru DKI
Jam 10.00 KU 12 Pa Harison Soegiarto DKI v James Rc Sudibyo DKI
Jam 11.00 KU 16 Pa M Rifat Rasjid MJN v Tio Juliandi H Papua
Jam 12.30 KU 16 Pi Fahira Airunnisa BDG v Sharon C Watupongoh MDO
Jam 14.00 KU 12 Pa QF
Jam 15.00 KU 16 Pa QF
Jam 16.30 KU 16 Pa QF
Jam 17.30 KU 16 Pi QF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar