Minggu, 16 Oktober 2011

ORDER of PLAY 17 Okt 2011

Lap. 2
1. Jam 09.00 KU 10 Pa Sulthan BGR v M. Akbar Ramandito DKI
2. Jam 10.00 KU 10 Pa Musya Al Dafa SERANG v Daffar Faras Fauzan DKI
3. Jam 11.00 KU 10 Pa Jones Pratama DKI v M. Bintang CRB
4. Jam 12.00 KU 10 Pa Vitto Alexander DKI v Rashad Aziz DKI
5. Jam 13.00 KU 10 Pa Andi M Indiro v Nicolas Eleazar DKI
6. Jam 14.00 KU 10 Pi Janice Tjen DKI v Angelina Joe SERANG
7. Jam 15.00 KU 10 Pi Nabila Fitri TGL v Prisca Madelyn Nugroho DKI
8. Jam 16.00 Ana Kawengian MDO v Nadila Nasya DKI

Lap. 6
1. Jam 09.00 KU 10 Pa Muhammad NasimDKI v Rizky Fadilah DKI
2. Jam 10.00 KU 10 Pa Setyo Pambudi DKI v Tanael Junianto DKI
3. Jam 11.00 KU 10 Pa M.Rizal Muzakir BDG v Jordan Purnomo DKI
4. Jam 12.00 KU 10,Pa Agung Putra P SERANG v Tegar Ramadhan BGR
5. Jam 13.00 KU 10 Pi Pipit Puspitasari KDR v Nabilah Syifasri Zahra BDG
6. Jam 14.00 KU 10 Pi Dewita Kusuma DKI v Ditha Latuheru DKI
7. Jam 15.00 KU 10 Pi Chartika Wisesha DKI nv Nadya Aulia BGR
8. Jam 16.00 KU 10 Pa Matthew J Nahor DKI v Pascal Dirk DKI

Lap 7.
1. Jam 09.00 KU 12 Pa M.Ilham Muslimin DKI v Anindya Satrio TGR
2. Jam 10.00 KU 12 Pa Azzam Saefullah CRB v Giorgio Soemarno DKI
3. Jam 11.00 KU 12 Pi Erlina Putri A KDR v Samantha Nanere BDG
4. Jam 12.00 KU 12 Pa Raymond Kartawijaya BDG v Yarynara Suharyadi DKI
5. Jam 13.00 KU 12 Pi Havila Arya S KDR v Fitriana Sabrina DKI
6. Jam 14.00 KU 12 Pa Sebastian Hansel KDS v Alfian Edgar Tjandra DPK
7. Jam 15.00 KU 12 Pi Delia Putri S TGL v Beatrice Candra I PATI
8. Jam 16.00 KU 12 Pa M Reza Fakhriadi BMS v Amartya Syahruzad DKI

Lap 8.
1. Jam 09.00 KU 12 Pa Tengku M Azzam DKI v Joshua Gunawan DKI
2. Jam 10.00 KU 12 Pa Yogi Ardiansyah DPK v Galih Fadil R SERANG
3. Jam 11.00 KU 12 Pi Fitriani Sabatini DKI v Sophie Maho Hamada DKI
4. Jam 12.00 KU 12 Pa Stefano Wirawan SMRG v Pilipus KDR
5. Jam 13.00 KU 12 Pa M.Akbar Hidayat DKI v Aloysius Yoel Tarigan BDG
6. Jam 14.00 KU 12 Pi Jennifer Budiman BDG v Chairunnisa Lubis DKI
7. Jam 15.00 KU 12 Pi Siti Saniah DKI v Sarah Tahira DKI
8. Jam 16.00 KU 12 Pa Anthony Widjaja DKI v M. Surya Krisna DKI

Lap 9
1. Jam 09.00 KU 12 Pa Wisnu Nur Widayant TGL v M.Aditya Mulyadi DPK
2. Jam 10.00 KU 12 Pi Hanna Levina KDS v Putri Septiani SERANG
3. Jam 11.00 KU 12 Pa Fikri Luthfi KRWG v M. Haekal Islami SERANG
4. Jam 12.00 KU 12 Pi Nisrina Indira A DPK v Joleta Budiman BDG
5. Jam 16.00 KU 12 Pa Benjamin C Hutagalung DKI v Zethy Zaenuddin BGR

Tidak ada komentar:

Posting Komentar