Senin, 17 Oktober 2011

ORDER oF PLAY 18 Okt 2011

Lap 2

1. Jam 09.00 KU 10 PA Jonathan P Nahor MDO v M. Akbar Ranandito DKI
2. Jam 10.00 KU 10 PA Pascal Dirk DKI v Daniel Gunawan DKI
3. Jam 11.00 KU 10 PA M Andi Indrio PLP v Kenneth Legacy DKI
4. Jam 12.00 KU 12 PA M. Althaf D BGR v Anindiya Satria TGR
5. Jam 13.00 KU 10 PI Ana Kawengian MDO v Nadya Aulia BGR
6. Jam 14.00 KU 10 PI Aulia Salsabila TGL v Janice Tjen DKI
7. Jam 15.00 KU 12 PA Anthony Wijaya DKI v Yarinara Suharyadi DKI

Lap. 3

1. Jam 09.00 KU 10 PA Muhammad Naseem DKI v M.Daffa Faras Fauzan dki
2. Jam 10.00 KU 10PA M. Kevindra P Harimurti DKI v Tanael Juanito DKI
3.Jam 11.00 KU 10 PA Jones Pratama DKI v Joel Andrew Suyadi DKI
4. Jam 12.00 KU 12 PA Sebastian Hansel KDS v Giorgio Soemarno DKI
5. Jam 13.00 KU 10 PI Nabila Fitri S SRG v Dhita Latuheru DKI
6. Jam 14.00 KU 12 PA Stevano Wirawan SMG v Zethya Zaenudin BGR
7. Jam 15.00 KU 12 PA Akbar hidayat DKI v Odeda Arazza DKI

Lap 6

1.Jam 09.00 KU 10 PA M. Luthfi Maulana DKI v Tegar Ramadhan BGR
2. Jam 10.00 KU 10 PA Vitto Alexander DKI v M. Rizal Muzakir BDG
3. Jam 11.00 KU 12 PI Hanna Levina KDS v Samantha Nanere BDG
4. Jam 12 00 KU12 PA Yogi Ardiansyah DPK v Joshua Gunawan DKI
5. Jam 13.00 KU 14 PI Arum Damarsari TGL v Jane Lavi Andrea DKI
6. Jam 14.00 KU 14 PI Shafira Nadhila Astuti TGR v Eka Julia Christie DKI

Lap 7

1.Jam 09.00 KU 14 PA M. Mikail Hasan DKI v Ezekiel Marvin DKI
2.Jam 10.00 KU 14 PA Obert Mattew Mulyadi SMG v Sultan Audry BDG
3. Jam 11.00 KU 12 PI Fitriani Sabatini DKI v Joleta Budiman BDG
4. Jam 12.00 KU 12 PA Fikri Luthfi KRW v M. Reza Fakhriadi BMS
5. Jam 13.00 KU 14 PI R.A. Melati SLK v Febe Ruth Pricila DPK
6. Jam 14.00 KU 14 PI Oxy Gravitasi v TGR v Irania Shafira KRW

Lap 8

1. Jam 09.00 KU 14 PA Muflizar SRG v Daffa Irianto SBY
2. Jam 10.00 KU 14 PA Panji Untung S MTM v Iqbal Nur Jadin DKI
3. Jam 11.00 KU 12 PI Sarah Tahira DKI v Fitriana Sabrina DKI
4. Jam 12.00 KU 12 PA Wisnu Nur Wijayanto TGL v James Soedibyo DKI
5. Jam 13.00 KU 14 PI Siti Nur Arasy DKI v Sabrina Sobirin DKI
6. Jam 14.00 KU 14 PI Valencia Soedibyo DKI v Christina Febriani DKI

Lap 9

1.Jam 09.00 KU 14 PA Fadly Nur Azis BDG v Faiz Bagas Kurniawan DKI
2.Jam 10.00 KU 14 PA M. Yazid Daulay MDN v Fabien Haurissa DKI
3.Jam 11.00 KU 12 PI Jenifer Budiman BDG v Beatrice Candra PATI
4.Jam 12.00 KU 10 PI Nabilah S Zahra BDG v Happynes Beautyheart TGR
5. Jam 13.00 KU 14 PI Shamira Azzahra DKI v Gusti Noor Amru DPK
6. Jam 14.00 KU 14 PI Patricia Imanuela DKI v Setia Indri Harti Kaltim.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar