Jumat, 02 November 2012

Order of Play Sabtu, 3 Nop 2012

Lap 1
Jam 09.00 KU 10 Pa Rifky Sukma R BGR v Dimas Aria P DKI
Jam 10.00 KU 10 Pa Prayoga BGR v Wolter Wondo W DKI
Jam  11.00 Rizky Fadilllah DKI v Austin HO DKI
Jam 12.00 KU QF
Jam 13.00 10 Pa
Jam 14.00 KU 10 Pa QF
Jam 15.00 KU 16 Pi SF

Lap 2
Jam 09.00 KU 10 Pa Kareem Abdul Hakim DKI
Jam 10.00 KU 10 Pa Vitto Alexander DKI v Brandon KRWG
Jam 11.00 KU 10 Pa Samvid Andhare KRWG v Hugo Wai DKI
Jam 12.00 KU  12 Pa QF
Jam 13.00 KU 10 Pa QF
Jam 14.00 KU  10 Pa QF
Jam 15.00 KU 16 Pi SF

Lap 3
Jam 09.00 KU 10 Pa Jones Pratama DKI v M. Fadil Al Ghifary  DKI
Jam 10.00 KU 10 Pa Dana Ammar Reza DKI v Tegar ramadhan BGR
Jam 11.00 KU 14 Pa Elfiando Firamnsyah DKI v M. Audi Safrial BKL
Jam 12.00 KU 12 Pa QF
Jam 13.00 KU 14 Pa QF
Jam 14.00 KU 10 Pi SF Jeannete Angela BDG v Napacha Karon S DKI
Jam 15.00 KU 10 Pi SF Warindea Mutmaina DKI v  Gita Maharsi DKI

Lap 4
Jam 09.00 KU 12 Pa Hugo Torang DKI v M. Luthfi Maulana DKI
Jam 10.00 KU 12 Pa Naseem Atalla DKI v Danendra KRWG
Jam 11.00 KU 14 Pa Fikri Luthfi KRWG v Harrison Soegiarto DKI
Jam 12.00 KU 12 Pa QF
Jam 13.00 KU 14 Pi QFChairunnisa Lubis DKI v Putri  Aminah DKI
Jam 14.00 KU 16 Pa M.Adil Aziz Lubis PMTS v Davin Hanggodo DKI
Jam 15.00 KU 14 Pa QF

Lap 6
Jam 09.00 KU 12 Pa Daniel Gunawan DKI v Tannael Juanito DKI
Jam 10.00 KU 12 Pa Giorgio Soemarno DKI v Christopher Rodot S DKI
Jam 11.00 KU14 Pa Ivan Dwi Hascaryo SMG v Sulthon  Arif KRWG
Jam 12.00 KU 16 Pi Sharon C Watupongoh MDO v Aulia Nur Srikandi BGR
Jam 13.00 KU 14 Pi Cicie Rosita DKI v Sarah Tahira DKI
Jam 14.00 KU 16 Pa QF Priyank Soni DKI v M. Rivaldy KRWG

Lap 7
Jam 09.00 KU 12 Pa Dionisius Veda DKI v Rohan Srivastava BDG
Jam 10.00 KU 12 Pa Nathan Salim DKI v Joshua Gunawan DKI
Jam 11.00 KU 14 Pa Manggi Wardoyo SMG v M. Rafi Rasendriya DKI
Jam 12.00 KU 16 Pi Chintya Joe G SRG v Aula Hermina DKI
Jam 13.00 KU 14 Pi QF Salsabila Hermina DKI v Putri Sanjungan GRSK
Jam 14.00 KU 16 Pa QF Lukman Fitrahsaeri DKI v Diaz Wibawa DKI
Jam 15.00 KU 14 Pi SF

Lap 8
Jam 09.00 KU 12 Pa Patrick Tjandra DKI v Rifky Somantri KRWG
Jam 10.00 KU 14 Pa Karan Srivastava BDG v Anthony Wijaya DKI
Jam 11.00 KU 14 Pa Joshua Giovani Tatuh MDO v M. Viqri Andriansyah KRWG
Jam 12.00 KU 16 Pi Febe Ruth Pricila DPK v Mutia Aulia KRWG
Jam 13.00 KU 14 Pi Valencia Sudibyo DKI v Sophie Maho Hamada DKI
Jam 14.00 KU 12 Pi Priska Madelyn Handoko DKI v Nabilah Syifasari Zahra BDG
Jam 15.00 KU 14 Pa QF
Jam 16.00 KU 16 Pa SF

Lap 9
Jam 09.00 KU 12 Pa Patrick Mahune MDO v M. Surya Krisna DKI
Jam 10.00 KU 14 Pa M. Abiyan Rafli DKI v Amarif Abi DKI
Jam 11.00 KU 14 Pa Idwan Martin DKI v Yarynara S Suharyadi DKI
Jam 12.00 KU 16 Pi Julia Pamuji DKI v Ni Made Nindya BGR
Jam 13.00 KU 16 Pa Panji Untung S NTB v Dimas Christantio DKI
Jam 14.00 KU 12 Pi SF Atikah Pemurah KRWG v Sabrina Ristawan DKI
Jam 15.00 KU 14 Pa QF
Jam 16.00 KU 16 Pa SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar