Kamis, 29 November 2012

Order of Play Jumat 30 Nopember 2012


LAP  1
            JAM 14.30  KU 10 PA SAMVID ANDHARE KRW VS RIZKY FADILLAH DKI
            JAM 15,30  KU 12 PA M KEVINDRA PUTRA H DKI VS CHRISTOPER RODOT S DKI
            JAM 16,30  KU 12 PA HUGO TORANG DKI VS ABIEZA HASSAN DKI
LAP 6
            JAM 13,30 KU 10 PA  VIERY ANDRIANSYAH DKI VS DIMAS ARIA PUJANGGA DKI
            JAM 14,30 KU 12 PA MIHIR DASWANI DKI VS GERALDO SUPARMAN DKI
            JAM 15,30 KU 12 PAKENNETH LEGACY DKI VS PANGLIMA YUDHA KRW
            JAM 16,30 KU 14 PI SOPHIE MAHO VS ALMIRA RACHMAH MLG
LAP 7
            JAM 13,30 KU 14 PA AKBAR HIDAYAT DKI VS JAMES SUDIBYO DKI
            JAM 14,30 KU 14 PI VALENCIA SUDIBYO VS EKA JULIA CHRISTIE DKI
            JAM 15,30 KU 14 PA FIKRI LUTHFI KRW VS JEREMY YASIN DKI
            JAM 16,30 KU 14 PA ATTAR KUSUMA PRATIWA DKI VS ANANDA RENDY DKI
LAP 8
            JAM 13,30 KU 14 PI FITRIANI SABATINI DKI VS SARAH TAHIRA DKI
            JAM 14,30 KU 14 PA ZETHYA ZAENUDIN BGR VS SULTHON ARIFSYAH KRW
            JAM 15,30 KU 16 PA PRIYANK SONI DKI VS FAIZ BAGAS KURNIAWAN DKI
            JAM 16,30 KU 16 PA ALGHA KUSUMA PRATIWA DKI VS  RADEN JULIAN RIZKY BDG
LAP 9
           JAM 13,30 KU 14 PI FITRIANA SABRINA DKI VS PUTRI SANJUNGAN GSK
           JAM 14,30 KU 16 PA DIMAS CHRISTANTIO DKI VS RAFIDYA  MUHAMMAD LHT
           JAM 15,30 KU 12 PA DYLAN KURNIASURYA DKI VS DANIEL GUNAWAN DKI
           JAM 16,30 KU  10 PA JASON HARDJADINATA DKI VS AHMAD AKMAL FADILAH KRW

Tidak ada komentar:

Posting Komentar