Kamis, 19 Januari 2012

Order of Play Senin, 23 Januari 2012

Lap. 3
Mulai pkl. 08.00, KU 18 Pi. Ima Nindi P Pati v Alif Nafiiah Kds Semi Final
Jam 90.30, KU 12 Pa, Emannuel Patrick Pati v Attalah Smg Semi Final
Jam 10.00, KU 16 Pa, Antony Susanto Smg v Fuadi Raja Baja atau Amar Semi Final
Jam 11.00, KU 14 Pi, Ayu Maharani Diy v Shevita Kds
Jam 12.00, KU 10 Pi Dhea Dhiva MC, Amb v Nurosida Mega Hadiati Blo Final
Jam 13.00, KU 14 Pa v
Jam 14.00.KU Cons


Lap 4
Mulai Jam 08.00 , KU 18 Pi Nur Hadayati Btl v Bilqis Makbulatullah Wng
Jam 90.00 , KU 12 Pa, Ijlal Anas H Smg v Fauzi Ihza P Sby
Jam 10.00, KU 16 Pa, Anggi v Nundi Miftahusni atau Auzan
Jam 11.00, KU 14 Pi. Hanna Levina Kds v Novela Reza Btl
Jam 12.00, KU 12 Pi, Ananda Shafi v Dewita Kusumah A Sda Final
Jam 14.30, KU cons
J

Lap. 5
Mulai Pkl 08.00, KU 10 Pa, Kevindara Putra H Dki v Dimas Noor Wijaya Btl Semi Final
Jam 09.00, KU 14 Pa, Eros Haidar Naser Diy v Zidan Harmy Smg Semi Final
Jam 10.00, KU 18 Pi, Final
Jam 11.00 KU 12 Pa Final


Lap. 8
Mulai jam 08.00, KU 10 Pa Dimas Rizki Sadewo Blo v Lucky Candra Solo
Jam 90.00, KU 14 Pa, Sayed Wagearso Solo v Daffa Irianto Sby
Jam 10.00, Ku 16 Pi, Hernanda Cholis Kds v Hanifah Nurhasanah Diy
Jam 11.00, KU 10 Pa, Final
Jam 12.00, KU 14 Pa, Final
Jam 13.00, KU 16 Pa, Final

Lap. 1
Mulai pkl. 10.00, KU cons
Jam 10.00, KU cons
Jam 11.00, Ku cons
Jam 12.00, KU cons
Jam 13.00, KU cons
Jam 14.00, KU cons


Lap 6
Mulai jam 10.00, KU cons
Jam 11.00, KU
Jam 12.00, Ku
Jam 13.00, ku
Jam 14.00, KU


Lap. 7
Mulai Jam 09.00, KU cons
Jam 10.00, KU cons
Jam 11.00, KU cons
Jam 12.00, KU cons
Jam 13.00, KU cons
Jam 14.00, KU cons

Lap. 9
Mulai Jam 10.00, KU cons
Jam 11.00, KU cons
Jam 12.00, KU cons
Jam 13.00, KU cons
Jam 14.00, KU cons


Tidak ada komentar:

Posting Komentar