Jumat, 06 Januari 2012

ORDER of Play Sabtu 7 Januari 2012

Lap 1
1.Jam 09.00 KU 10 PA Hugo Wai DKI vs Anugra Hasan DKI
2. Jam 10.00 KU 10 PA Jonas Pratama DKI vs M. Akbar Ranandito DKI
3.Jam 11.00 KU 16 PA Faiz Utama Ridho PDG vs Andhika Ramadhan DKI
4. Jam 12.30 KU 12 PA Odeda Arraza DKI vs Patrick Tjandra DKI
5. Jam 13.30 KU 16 PI Angelica Irena Lontoh MDO vs Aulia Nur Srikandi BGR
6. Jam 14.30 KU 10 PA QF
7. Jam 15.30 KU 14 PA QF
8. Jam 16.30 KU 12 PA QF

Lap 2
1.Jam 09.00 KU 10 PA Jerral Yasin DKI vs Tegar Ramadhan BGR
2. Jam 10.00 KU 10 PA Kiki Anugran BDG vs Mattew J Nahor DKI
3.Jam 11.00 KU 16 PA Romano Tua S DKI vs Ilham Nurjadin DKI
4. Jam 12.30 KU 12 PA M. Aditya DPK vs Daniel Gunawan DKI
5. Jam 13.30 KU 16 PI Hanum Nur Apriila RIAUvs Dyah Nur Iftitah BDG
6. Jam 14.30 KU 10 PA QF
7. Jam 15.30 KU 14 PA QF
8. Jam 17.00 KU 14 PI QF

Lap 3
1. Jam 09.00 KU 10 Pa Mihir Daswani DKI v Muh. Amman BKL
2. Jam 10.00 KU 10 Pa Setya Pambudi DKI v Rifqi Sukma R BGR
3. Jam 11.00 KU 16 Pa Diaz Wibawa DKI vM.Yazid Daulay MDN
4. Jam 12.30 KU 12 Pa Alfian Edgar Tjandra DPK v Rafi Rasindra BGR
5. Jam 13.30 KU 16 Pi Mutia Aulia KRWG v Sharon C Watupongoh MDO
6. Jam 15.00 KU 10 Pa QF
7. Jam 16.00 KU 12 Pa SF
8. Jam 17.00 KU 14 Pi

Lap 4
1.Jam 09.00 KU 10 PA Theo Bechet DKI vs M. Rizal Muzaqir BDG
2. Jam 10.00 KU 10 PA Rashad Azzid DKI vs Vitto Alexander DKI
3.Jam 11.00 KU 16 PA M. Rivaldi KRW vs M. Faisal Riski LPG
4. Jam 12.30 KU 12 PA Jonathan J Nahor MDO vs Joshua Gunawan DKI
5. Jam 13.30 KU 18 PA Ivan Sapri BKLvs Gilang Ramadhan DKI
6. Jam 15.00 KU 14 PA QF
7. Jam 16.30 KU 12 PI QF

Lap 6.
1. Jam 09.00 KU 14 Pa M.Aidil Aziz Lubis MDN v Kilameida Iswantoro DKI
2. Jam 10.30 KU 14 Pa Harrison Soegiarto DKI v Ilham Muslimin DKI
3. Jam 12.00 KU 16 Pa Jovi Valen Nahor MDO v Panji Untung S DKI
4. Jam 13.30 KU 12 Pi Sophe Maho Hameda DKI v Nadila Nasya DKI
5. Jam 14.30 KU 18 Pa Raden Adam DKI v Alqadrian S DKI
6. Jam 16.00 KU 14 Pa QF
7. Jam 17.00 KU 16 Pa QF
8. Jam 18.00 KU 18 Pi Dita Feriana S KRWG v Samara Wisnoebrata DPK

Lap 7
1.Jam 09.00 KU 14 PA Anindya Satria TGRS vs Ezekiel Marvin DKI
2. Jam 10.30 KU 12 PA Amarif Abimanyu DKI vs Nadif Firza Rahman TGR
3.Jam 11.30 KU 16 PA M. Wira Utama DKI vs Ahmad Maulana DKI
4. Jam 13.00 KU 12 PI Atikah Pemurah KRW vs Nadya Aulia BGR
5. Jam 1400 KU 18 PI Aprida Yonda BDGvs Samara Wisnubrata DPK
6. Jam 15.30 KU 14 PA QF
7. Jam 16.30 KU 16 PI QF
8. Jam 17.30 KU 18 PI Aprida Yonda BDG vs Estu Wulan Sari SBG

Lap 8
1. Jam 09.00 KU 14 Pa Anthony Widjaja DKI v Rio Chandra DKI
2. Jam 10.30 KU 16 Pa Faisal Riski LAMP v Sanil andhare KRWG
3. Jam 12.00 KU 14 Pa M.Mikail Hasan BGR v Viqri Andriansyah KRWG
4. Jam 13.30 KU 12 Pi Windy Waluyo DKI v Dhita Latuheru DKI
5. Jam 14.30 KU 18 Pi Dita Feriana S KRWG v Estu wulan S SBG
6. Jam 16.00 KU 14 Pi Chairunnisa Lubis DKI v RA Melati Putri SLK
7. Jam 17.30 KU 16 Pa QF
8. KU 18 Pi SF

Lap 9
1.Jam 09.00 KU 14 PA M. Audi Safrial BKL vs Iqbal Nurjadin DKI
2. Jam 10.30 KU 14 PA Ferdy Akbar BKL atau Machail Jordan vs Elfiando F DKI
3.Jam 12.00 KU 16 PA Lukman F DKI vs Fernando Daniel Sanger MDO
4. Jam 13.30 KU 12 PI Siti Saniah DKI vs Nabila Putri Naomifa BGR
5. Jam 14.30 KU 10 PA QF
6. Jam 15.30 KU 14 Pi Surabhi Srivastava DKI vs Tahany Bisyarah SLK
7. Jam 17.00 KU 16 PA QF
8. Jam 18.00 KU 18 PI SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar