Sabtu, 15 Februari 2014

Order Of Play Remaja Tenis Jakarta-2' Minggu 16 Februari 2014

LAP 1
JAM 08.30 CONS
JAM 09.30 CONS
JAM 10.30 CONS
JAM 11.30 CONS

LAP 2

JAM 08.30 CONS
JAM 09.30 CONS
JAM 10.30 CONS
JAM 11.30 CONS

LAP 6
JAM 08.30 KU 12 PA SF MIHIR DASWANI DKI VS KAREEM ABDUL HAKIM DKI
JAM 09.30 KU 10 PI NABILA HASIBUAN DKI VS DENISE NISATAMA BGR
JAM 10.30 KU 18 PI FINAL PUTRI SANJUNGAN GSK VS NI MADE NINDYA BGR

LAP 7
JAM 08.30 KU 12 PA SF DIMAS ARYA PUJANGGA DKI VS JONES PRATAMA DKI
JAM 09.30 KU 10 PA FINAL ANDREW SANTOSO DKI VS STEFAN MURDIONO DKI
JAM 10.30 KU 12 PA FINAL

LAP 8
JAM 08.30 KU 14 PA SF JOSHUA GUNAWAN DKI VS M KEVINDRA PH DKI
JAM 09.30 KU 12 PI FINAL SHAFIRA RESTU BGR VS NIKITA SALKAR DKI
JAM 10.30 KU 16 PA FINAL AMARIF ABIMANYU DPK VS HARRISON SOEGIARTO DKI

LAP 9
JAM 08.30 KU 14 PA SF DANIEL GUNAWAN DKI VS RIFQY SUKMA RAMADHAN BGR
JAM 09.30 KU 16 PI FINAL SITI SARAH MDN VS ANASTASYA MANALU MDN
JAM 10.30 KU 14 PA FINAL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar