Jumat, 14 Februari 2014

Order Of Play Remaja Tenis Jakarta -2' Sabtu 15 Februari 2014

 LAP 1
JAM 08.30 KU 10 PI NABILA HASIBUAN DKI VS NATANIAH NASWA DKI
JAM 09.30 KU 10 PA ANDREW SANTOSO DKI VS JOHAN SAPUTRA BKS
JAM 10.30 KU 10 PA STEFAN MURDIONO DKI VS JHAFRAN IMAM TAUHID BGR
JAM 11.30 KU 10 PI NABILA HASIBUAN DKI VS LEVI HIDAYAT DKI
JAM 12.30 KU 10 PA SF
JAM 13.30 KU 18 PI FAHIRA AINUN NISA BDG VS NADYA SRI AGUSTIN CJR
JAM 14.30 KU 12 PI SF
JAM 15.30 KU 18 PI SF

LAP 2

JAM 08.30 KU 1 PI LEVI HIDAYAT DKI VS DENISE NISATAMA ARVIERA BGR
JAM 09.30 KU 10 PA SULISTYO WIBOWO DKI VS SAMVID ANDHARE KRW
JAM 10.30 KU 1O PA ANDRE SETIAWAN DPK VS NICHOLAS ANDIKA P BDG
JAM 11.30 KU 10 PI NATANIAH NASWA DKI VS DENISE NISATAMA BGR
JAM 12.30 KU 10 PA SF
JAM 13.30 KU 18 PI ANITA RAHMAN DPK VS NI MADE NINDYA BGR
JAM 14.30 KU 12 PI SF
JAM 15.30 KU 18 PI SF

LAP 3
JAM 08.30 KU 12 PA MIHIR DASWANI DKI VS AKBAR SURYANA DPK
JAM 09.30 KU 12 PA DIMAS  ARYA PUJANGGA DKI VS RICO RAMADHASYENA BGR
JAM 10.30 KU14 PA JOSHUA GUNAWAN DKI VS AGUNG NUGRAHA DPK
JAM 11.30 KU 14 PA RIFQY SUKMA RAMADHAN BGR VS TAIMUR SALEEM DKI
JAM 12.30 KU 18 PI AYU SISKA DEWI VS PUTRI INTAN BDG
JAM 13.30 KU 12 PA QF
JAM 14.30 KU 14 PA QF

LAP 4
JAM 08.30 KU 12 PA HAMZAH HASIBUAN DKI VS CHRISTOPHER SAMUEL LOURITS DKI
JAM 09.30 KU 12 PA VITTO ALEXANDER TGR VS ABHEY MALHOTRA DKI
JAM 10.30 KU 14 PA NOAH BAKER DKI VS ANANDA RENDY DKI
JAM 11.30 KU 14 PA DIMAS SUDRAJAT BKS VS NITESH NANWANI DKI
JAM 12.30 KU 16 PI SITI SARAH MDN VS FAUZIAH CBN
JAM 13.30 KU 12 PA QF
JAM 14.30 KU 14 PA QF

LAP 6
JAM 08.30 KU 12 PA RIZKY FADILLAH DKI VS RIAM ALI FARIZAN DKI
JAM 09.30 KU 12 PI SHAFIRA RESTU P BGR VS JEMMA BRYSON DKI
JAM 10.30 KU 14 PA M KEVINDRA PH DKI VS SURYA SAPUTRA BKS
JAM 11.30 KU 16 PA ELFIANDO F DKI VS HIROTO KOZUE DKI
JAM 12.30 KU 16 PI NOVITA ZAHRA BKS VS SABRINA RISTAWAN SKB
JAM 13.30 KU 12 PA QF
JAM 14.30 KU 16 PA SF

LAP 7
JAM 08.30 KU 12 PA KAREEM ABDUL HAKIM DKI VS OMAR SALEEM DKI
JAM 09.30 KU 12  PI ANGELINA FREIRA LAW DKI VS GITA MAHARSI KW DPK
JAM 10.30 KU 14 PA JOEL ANDREW S DKI VS M LUTHFI MAULANA DKI
JAM 11.30 KU 16 PA ANDRE WISNU ADI BGR VS HARRISON SUGIARTO DKI
JAM 12.30 KU 16 PI ANASTASYA MANALU DKI VS CICI ROSITA DKI
JAM 13.30 KU 12 PA QF
JAM 14.30 KU 16 PA SF

LAP 8
JAM 08.30 KU 12 PA DIMAS AKBAR DKI VS JONES PRATAMA DKI
JAM 09.30 KU 12 PI NIKITA SALKAR DKI VS WARINDEA MUTMAINA DKI
JAM 10.30 KU 14 PA KENNETH LEGACY DKI VS RAHMAT RIANSYAH DKI
JAM 11.30 KU 16 PA M RAFQY PRATAMA BGR VS AKIRA RAFII DKI
JAM 12.30 KU 16 PI YUNITA AULIA DPK VS AULIA NUR SRIKANDHI BGR
JAM 13.30 KU 14 PA QF
JAM 14.30 KU 16 PI SF

LAP 9
JAM 08.30 KU 12 PA ACHMAD SUHANA BKS VS ALESSANDRO FAVIAN LAW DKI
JAM 09.30 KU 12 PI INDAH PURNAMASARI BKS VS WINDY WALUYO DKI
JAM 10.30 KU 14 PA ABDULLAH CBN VS DANIEL GUNAWAN DKI
JAM 11.30 KU 16 PA PRAYUDHA ADI CBN VS AMARIF ABIMANYU DPK
JAM 12.30 KU 18 PI PUTRI SANJUNGAN GSK VS ANANDA SURYANI BKS
JAM 13.30 KU 14 PA QF
JAM 14.30 KU 16 PI SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar