Kamis, 29 Desember 2016

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS SUL-SEL JUMAT 30 DESEMBER 2016

LAP 1
JAM 07.30 KU 16 PA ARASY SAFIR MKS VS ALIM ALFIAN SPG
JAM 08.30 KU 12 PA ARY BUNGIN PAIRUNAN TRJ VS FAIZAL RATMAN MKS
JAM 09.30 KU 16 PA M FAKHRUL HAQ MKS VS IZZUL ISLAMI SPG
JAM 10.30 KU 14 PA MA'RUF ALIBASA POLMAN VS GIOVAN LEON MDO
JAM 13.00 KU 12 PA M AKMAL atau HIDAYATUL VS AHMAD FAKHRUL H SPG
JAM 14.00 KU QF
JAM 15.00 KU 14 PI NAILAH SAFINA MKS VS NURUL LUTHFIYAH SPG
JAM 16.00 KU 10 PA SF

LAP 2

JAM 07.30 KU 14 PA MUCHTAR LUTHFI  PNG VS WAHYU SAFITRA POLMAN
JAM 08,30 KU 12 PA M AKMAL BJM VS HIDAYATUL REZKY BDG
JAM 09.30 KU 16 PA ALFIN ADAM MKS VS FABIAN R GAVIN DKI
JAM 10.30 KU 10 PI FEBYARO RIBY DKI VS TIFANY APRILIA MKS
JAM 13.00 KU 12 PA DIBBYARO H DKI VS ARY BUNGIN atau FAIZAL R
JAM 14.00 KU 14 PA QF
JAM 15.00 KU 14 PI ATHIYAH NABILA MKS VS NURHADANAH MKS
JAM 16.00 KU 10 PA SF

LAP 3
JAM 07.30 KU 14 PA DZAKY FATURRAHMAN WAJO VS ANDI DWIKI D POLMAN
JAM 08.30 KU 14 PA MUH SOFYAN  PNG VS ARIEF SAFAAT PARE
JAM 09.30 KU 16 PI DINDA DWI P SPG VS LINDA YULIA  L BPN
JAM 10.30 KU 12 PA RAID RAHMAD L MKS VS RIZKY ZIYAD RASYID SMD
JAM 13.00 KU 14 PA MUCHTAR L atau WAHYU S VS ANDI M WAWA SPG
JAM 14.00 KU 14 PA QF
JAM 15.00 KU 16 PA SF
JAM 16.00 KU 16 PI  DINDA DWI P SPG VS NOVIA RAHMADHANI BPN

LAP 4
JAM 07.30 KU 10 PA AKHMAD REIHAN S PNG VS LUKMAN ANDRIAN BPN
JAM 08.30 KU 10 PA M FAIRUS GHAINUL HAQ MKS VS WAFIQ MAHDI PLP
JAM 09.30 KU 16 PI NOVIA RAHMADHANI BPN VS ALIFIA DEVI MKS
JAM 10.30 KU 10 PI REFANITA PUTRI MKS VS SALSABILA SARAH DAVINA MKS
JAM 13.00 KU 14 PA R A PRADANASPG VS MHADI atau ANDI ILHAM
JAM 14.00 KU 10 PA  AHMAD ASHUR BPN VS ARHAM ARDANA ARIFIN MKS
JAM 15.00 KU 10 PI FEBYARO RIBY DKI VS REFANITA PUTRI MKS
JAM 16.00 KU 10 PI SALSABBILA SARAH D MKS VS TIFANY APRILIA MKS

LAP 5
JAM 07.30 KU14 PA FAZRIAN ARRAZIE BJM VS AL ASHARI PUTRA POLMAN
JAM 08.30 KU 10 PA RIFQI AUNURAHMAN WAJO VS M ROMI FADHIL PNG
JAM 09.30 KU 14 PI NAILAH SAFINA MKS VS ATHIYAH NABILA MKS
JAM 10.30 KU 12 PA M SAUQI W PNG VS M ALIEF REZKY MKS
JAM 13.00 KU 10 PA ASYA AZZAKI MKS VS AKHMAD R S atau LUKMAN A
JAM 14.00 KU14 PA QF
JAM 15.00 KU 16 PA SF
JAM 16.00 KU 16 PI ALIFIA DEVI MKS VS LINDA YULIA L BPN

LAP 6
JAM 07.30 KU 14 PA FATURAHMAN PNG VS M ROZIQIN FARHAN MKS
JAM 08.30 KU 14 PA M HADI ANUGRAH MKS VS ANDI ILHAM POLMAN
JAM 09.30 KU 14 PI NURUL LUTHFIYAH SPG VS NURHADANAH MKS
JAM 10.30 KU 18 PA IKHWANUL KHALID BONE VS M FAJRIANSYAH MKS
JAM 13.00 KU 10 PA FABIO KENAN G DKI VS M RIFQY atau MUH ROMI F
JAM 14.00 KU 12 PI SF ANNISA AZZAHRA BPN VS ADILLAH UTAMI PNG
JAM 15.00 KU 18 PA SF
JAM 16.00 KU 12 PA SF

LAP CC
JAM 07.30 KU 12 PI UMRAH AKILAH SPG VS FITRI NABELITA BLKB
JAM 08.30 KU 16 PA OSCARLINOHALIMMKS VS AKMAL TURABI PARE
JAM 09.30 KU 14 PA YASRIL RAHMANSYAH POLMAN VS M ANDRIANTO PLP
JAM 10.30 KU 18 PA M RINALDY NBN PLP VS AHMAD NAUFAL MKS
JAM 13.00 KU 10 PA M FAIRUS atau WAFIQ Avs AHMAD ERIANTO PNG
JAM 14.00 KU 12PI SF UMRAH atau FITRI VS ANNISA TASYA MKS
JAM 15.00 KU 18 PA SF
JAM 16.00 KU 12 PA SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar