Sabtu, 24 Maret 2012

SOLO, Order o Play 25 Maret 2012

Lap 1 Pi
Jam 09.00, KU10 Pi SF Niken feriyana PATI v Alessandra BLT
Jam 10.00, KU 12 Pi FINAL, Dika Nanda SBY v Wimpi Salsabila PATI
Jam 11.00, KU10 Pi FINAL
Jam 12.00, Consolations
Jam 13.00, Consolations
Jam 14.00, Consolations

Lap 2
Jam 09.00, KU 10 Pi SF Dhea Dhiva AMB v Herlintng C DIY
Jam 10.00, KU 14 Pi FINAL, Putri Sanjungan I GRSK v Dhatu Dyaka SKA
Jam 11.00, KU 10 Pa FINAL
Jam 12.00, Consoaltions
Jam 13.00, Consolations
Jam 14.00, Consolations

Lap 3
Jam 09.00, KU 10 Pa SF, Dimas Rizky S BLO v M.Rizal Muzaqir BDG
Jam 10.00, KU 14 Pa SF, Zidan Harmy SMG v Ivan Dwi H SMG
Jam 11.00, KU12 Pa FINAL
Jam 12.00, Consoltions
Jam 13.00, Consolations
Jam 14.00, Consoaltions

Lap 4
Jam 09.00, KU 10 Pa Rezonda Yosa SKH v Filipus Putra KD
Jam 10.00, KU 14 Pa SF Iswandaru K BLO vDaffa Irianto SBY
Jam 11.00, KU Consoaltions
Jam 12.00, Consoaltios
Jam 13.00, Consolations

Lap 5
Jam 09.00, KU16 Pi Nurin Nafidzah v Widha Rahmada
Jam 10.00, KU 18 Pa amir Irianto SBY v yugo Joditya
Jam 11.00 Consolations
Jam 12.00, Consoaltions
Jam 13.00, Consoaltions

Lap 6
Jam 09.00, KU 16 Pi Fani Endina v Rasita Widya
Jam 11.00, Consoaltions
Jam 12.00, Consoaltions
Jam 13.00, Consoaltions

Lap 7
Jam 09.00 KU 12 Pa Daniel Valentino Soemarno PMKS vLuthansa Judge P SMG
Jam 10.00 KU 16 Pa SF Topan Pamungkas WNGR v Ammar BMS
Jam 11.00, Consoaltions
Jam 12.00 Consoaltions
Jam 13.00 Consoaltions

Lap 8
Jam 09.00 KU 12 Pa SF Gammas SF SMG v dimas Rizky P BLT
Jam 10.00 KU 16 Pa SF Deo Gustiranda P DIY v nundy Miftahusni SMG
Jam 11.00, Consoaltions
Jam 12.00, KU 16 Pa FINAL
Jam 13.00 Consoaltions

Lap 9,
Jam 09.00 Consoaltions
Jam 10.00 Consoaltions
Jam 11.00 Consoaltions
Jam 12.00 Consoaltions

Tidak ada komentar:

Posting Komentar