Sabtu, 19 Desember 2015

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 48 MINGGU 20 DES 2015

LAP I
JAM 08.00 KU 14 PA Lanjutan M RAFI SULISTIJONO SDA VS MAXIMILIAN FALCO W DKI
JAM 09.00 KU 12 PA AFULLAH MUH SYARIF BONE VS VIQIH BILAL R BBL
JAM 10.00 KU 14 PA APREDO LANEVA BTRJ VS NICHOLAS MARISON KI
JAM 11.00 KU 12 PI SF DIANDRA PUTI AVANTIA TGRS VS ARINA VARAKSINA DKI
JAM 12.00 KU 14 PI SF MELANIE OKA SABINA JBI VS GITA MAHARSI DPK
JAM 13.00 KU 16 PI SF CICI ROSITA DKI VS KEZYA GUNAWAN WIJAYA BGR
JAM 14.00 KU 18 PA SF ANINDYA SATRIA TGR VS RADITYA DHIO DKI
JAM 15.00 KU 10 PA FINAL
JAM 16.00 KU 14 PA FINAL

LAP 2

JAM 08.00 KU 14 PI lanjutan KHANA AMALIA JBI VS SERAVIN SUTEJA DKI
JAM 09.00 KU 12 PA CHRISTOPHER SAMUEL DKI VS M FATARSYAH PDG
JAM 10.00 KU 14 PA KAREEM ABDUL HAKIM DKI VS PANJI SUSILO PLB
JAM 11.00 KU 12 PI SF DHEA PUTRI JBI VS JESSI RAISA K BGR
JAM 12.00 KU 14 PI SF BALYA MIKAELA TGRS VS KHANA atau SERAVIN
JAM 13.00 KU 16 PI SF ADIRA MARTIN BKS VS TSABITHA atau FARAH AURELIE
JAM 14.00 KU 18 PA SF RICHARD atau FABIAN VS PASCAL DIRK DKI
JAM 15.00 KU 12 PI FINAL
JAM 16.00 KU 16 PI FINAL

LAP 3
JAM 08.00 KU 16 PI lanjutan TSABITHA DEIVA BKS VS FARAH AURELIE PALU
JAM 09.00 KU 12 PA DIBBYARO HINOMARU DKI VS SULISTYO WIBOWO DKI
JAM 10.00 KU 14 PA RIZKY FADILLAH DKI VS KENNETH LEGACY DKI
JAM 11.00 KU 10 PA SF VALENTINO BK TGRS VS M SIDDIK AL FAJRI BTRJ
JAM 12.00 KU 12 PA SF
JAM 13.00 KU 14 PA SF
JAM 14.00 KU 16 PA SF JOSE AGUSTIN BKS VS DMITRI SATYADEVA DKI
JAM 15.00 KU 12 PA FINAL
JAM 16.00 KU 16 PA FINAL

LAP 4
JAM 08.00 KU 10 PI SF Lanjutan SAUMAH AZSA BKS VS JUSTMIN DA COSTA TGRS
JAM 09.00 KU 18 PA RICHARD HALIM DKI VS FABIAN RAMADHAN DKI
JAM 10.00 KU 14 PA ADAM HIDAYAT DPS VS JONES PRATAMA DKI
JAM 11.00 KU 10 PA SF COWEN LAU BDG VS AHMAD ZAKI MUSSAFA BBL
JAM 12.00 KU 12 PA SF
JAM 13.00 KU 14 PA SF
JAM 14.00 KU 10 PI FINAL
JAM 15.00 KU 14 PI FINAL
JAM 16.00 KU 18 PA FINAL

LAP 5
JAM 08.00 KU 10 PI SF Lanjutan CILOVA ZULRYKA SRG VS ATHALIA SETIAWAN DKI
JAM 09.00 CONS
JAM 10.00 CONS
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS
JAM 13.00 CONS
JAM 14.00 CONS
JAM 15.00 CONS
JAM 16.00 CONS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar