Sabtu, 11 April 2015

Order Of Play Remaja Tenis Jakarta Ke 42 Minggu 12 April 2015

LAP 1
JAM 09.00 CONS
JAM 10.00 CONS
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS
JAM 13.00 CONSLAP 2
JAM 09.00 CONS
JAM 10.00 KU 18 PA ABDUL AZIZ ERMAWAN TGRS VS WIWIT AP BGR
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS
JAM 13.00 CONS

LAP 6
JAM 09.00 KU 10 PA CHARLIE WATTS LPG VS RAFAEL JORDAN DKI
JAM 10.00 KU 10 PI SAUMAH AZSA BKS VS SHAVNA KRW
JAM 11.00 KU 10 PA CHARLIE WATT LPG VS LEVI HIDAYAT DKI
JAM 12.00 KU 18 PA M SYARIF H BGR VS WIWIT AP BGR

LAP 7
JAM 09.00 KU 10 PA ARVIANSYAH GALIH IDM VS JOHANNES WILLIAM DKI
JAM 10.00 KU 10 PI FANNISA WIDYA DKI VS NI NYOMAN PHOOJA DKI
JAM 11.00 KU 10 PA RAFAEL JORDAN DKI VS JOHANNES WILLIAM DKI
JAM 12.00 KU 12 PI FINAL NATALIA MICHTA DKI VS AI TAMAKI DKI
JAM 13.00 KU 10 PA ARVIANSYAH GALIH IDM VS LEVI HIDAYAT DKI

LAP 8
JAM 08.00 KU 16 PA Lanjutan HARRISON SOEGIARTO DKI VS YUSUKE TAMAKI DKI
JAM 09.00 KU 12 PA SF DIMAS ARIA P DKI VS GIOVAN L R LUMANAUW MDO
JAM 10.00 KU 14 PI SF BALYA MIKAELA TGRS VS GITA MAHARSI DPK
JAM 11.00 KU 14 PA SF AZMI JJANUARSYAH JBI VS M KEVINDRA PH DKI
JAM 12.00 KU 12 PA FINAL
JAM 13.00 KU 14 PI FINAL

LAP 9
JAM 08.00 KU 16 PA Lanjutan PATRICK TJANDRA DKI VS DMITRI SATYADEVA DKI
JAM 09.00 KU 12 PA SF DAFFA ARIFIN R BGR VS CHRISTOPHER SAMUEL DKI
JAM 10.00 KU 14 PI SF FELICIA HALIM DKI VS JEMMA BRYSON DKI
JAM 11.00 KU 14 PA SF KAREEM ABDUL HAKIM DKI VS RIFKY ANANDA S KRW
JAM 12.00 KU 16 PA FINAL
JAM 13.00 KU 14 PA FINAL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar