Sabtu, 21 Maret 2015

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA KE 41 MINGGU 22 MARET 2015

LAP 1
JAM 08.30 KU 10 PA VALENTINO BK TGR VS VINCENT JOHANN W DKI
JAM 09.30 KU 10 PA ELSYADAI YOGA TGR VS JEREMY DE'ANGELO DKI
JAM 10.30 KU 10 PI FINAL FLEUR MARIS DKI VS ZELDA GRACIA M DPK
JAM 11.30 KU 10 PA VALENTINO BK TGR VS CHARLIE WATTS LPG
JAM 12.30 KU 10 PA VINCENT JOHANN W DKI VS ELSYADAI YOGA TGR
JAM 13.30 KU 10 PA CHARLIE WATTS LPG VS JEREMY DE'ANGELO DKI

LAP 2

JAM 08.30 CONS
JAM 09.30 CONS
JAM 10.30 CONS
JAM 11.30 CONS
JAM 12.30 CONS
JAM 13.30 CONS

LAP 3
JAM 08.30 CONS
JAM 09.30 CONS
JAM 10.30 CONS
JAM 11.30 CONS
JAM 12.30 CONS
JAM 13.30 CONS

LAP 6
JAM 08.30 KU 12 PA SF BRYAN JUSTIN MDO VS DIMAS ARIA PUJANGGA DKI
JAM 09.30 KU 14 PA SF KAREEM ABDUL H DKI VS JONES PRATAMA DKI
JAM 10.30 KU 12 PA FINAL
JAM 11.30 CONS
JAM 12.30 CONS
JAM 13.30 CONS

LAP 7
JAM 08.30 KU 12 PASF CHRISTOPHER SAMUEL DKI VS AZMI JANUARSYAH JBI
JAM 09.30 KU 14 PA SF KENNETH LEGACY DKI VS RIFKI ANANDA S KRW
JAM 10.30 KU 16 PA FINAL M IRFAN FAUZI DPK VS M KEVINDRA PUTRA H DKI
JAM 11.30 KU 14 PA FINAL
JAM 12.30 CONS
JAM 13.30  CONS

LAP 8
JAM 08.30 KU 14 PI SF NIKITA SALKAR DKI VS SAMANTHA GABRIELLA DKI
JAM 09.30 KU 18 PA M WIRA UTAMA DKI VS WIWIT AP BGR
JAM 10.30 KU 14 PI FINAL
JAM 11.30 CONS
JAM 12.30 CONS
JAM 13.30 CONS

LAP 9
JAM 08.30 KU 14 PI SF JEMMA BRYSON DKI VS SERAVIN SUTEJA DKI
JAM 09.30 KU 18 PA M SYARIF H BGR VS ABDUL AZIZ TGRS
JAM 10.30 CONS
JAM 11.30 CONS
JAM 12.30 CONS
JAM 13.30 CONS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar