Jumat, 04 September 2015

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 45 SABTU 5 SEPTEMBER 2015

LAP INDOOR
JAM 10.00 KU 10 PI SAMEERA TALWAR DKI VS EMILIA MICHTA DKI
JAM 10.45 KU 12 PI FLEUR MARIS DKI VS VANIA MAHESWARI DKI
JAM 11.30 KU 10 PA JORDAN RAFAEL DKI VS VALENTINO BK TGRS
JAM 12.15 KU 12 PA DIBBYARO HINOMARU DKI VS SAMVID ANDHARE KRW
JAM 13.00 KU 10 PI FEBBYARO RIBBY DKI VS SASKIA atau GHEA GHAIDA
JAM 13.45 KU 14 PI KEISHIA SARIDEVI DKI VS SAMANTHA GABRIELLE DKI
JAM 14.45 KU 14 PA MATTHEW JOSEPH NAHOR DKI VS JOSH DARIAN DKI
JAM 15.45 KU 16 PA NOAH BAKER DKI VS SHREERIT SESHADRI DKI
JAM 16.45 KU 12 PI RACHEL PIETERS DKI VS NATANIA NASWA DK
JAM 17.45 KU 12 PA SF
JAM 18.45 KU 14 PA SF

LAP 1

JAM 10.00 KU 10 PI JUSTMIN DA COSTA TGRS VS NICOLE ISMAN DKI
JAM 10.45 KU 12 PI SABRIYYA HENDRAJANTO DKI VS VIOLETTE MARIS DKI
JAM 11.30 KU 10 PA M FERLY SANDIYONO DKI VS ADRIAN MICHTA DKI
JAM 12.15 KU 12 PA AJE RAY DELRIAN DKI VS CLAUDIO R LUMANAUW DKI
JAM 13.00 KU 10 PI REBECCA atau FARRA NS VS FANNISA WIDYA PUTRI DKI
JAM 13.45 KU 14 PI TSABITHA DEIVA BKS VS JEMMA BRYSON DKI
JAM 14.45 KU 14 PA AZMI JANUARSYAH JBI VS TANNAEL JUANITO DKI
JAM 15.45 KU 16 PA DAFFA FARRAS DKI VS MICHAEL TANOSO KRW
JAM 16.45 KU 12 PI SABRIYYA H atau VIOLETTE M VS AI TAMAKI DKI
JAM 17.45 KU 12 PA SF
JAM 18.45 KU 14 PA SF

LAP 2
JAM 10.00 KU 10 PI REBECCA DKI VS FARRA NS BGR
JAM 10.45 KU 10 PA ABDURRAHMAN FATAHILAH DKI VS VINCENT JOHANN DKI
JAM 11.30 KU 12 PA GIOVAN LEON RL MDO VS M SULTHAN SADIQ BGR
JAM 12.15 KU 1O PI ARINA VARAKSINA DKI VS SAMEERA atau EMILIA M
JAM 13.00 KU 14 PI BALYA MIKHAELA TGRS VS KALEA PIEROELIE DKI
JAM 13.45 KU 14 PA NICHOLAS MARISON DKI VS JYOTI MANGUNWIJAYA DPK
JAM 14.45 KU 16 PA M RIZKI ANANDA TJPN VS M KODRAT DPK
JAM 15.45 KU 12 PI NATALIA MICHTA DKI VS FLEUR M atau VANIA M
JAM 16.45 KU 10 PA SF
JAM 17.45 KU 18 PA ALI HASYMI KSL VS HADITIO RASYID HAQI TGRS
JAM 18.45 KU 14 PI SF
JAM 19.45 KU 16 PA SF

LAP 3
JAM 10.00 KU 10 PI SASKIA AYU LUVINA DKI VS GHEA GHAIDA K TGRS
JAM 10.45 KU 10 PA ELSADAY YOGA TGRS VS DANADYAKSA TANKA P BKS
JAM 11.30 KU 12 PA SULISTYO WIBOWO DKI VS RADITYA P ANANDHIO DKI
JAM 12.15 KU 10 PI NI NYOMAN PHOOJA DKI VS JUSTMIN atau NICOLE
JAM 13.00 KU 14 PI GITA MAHARSI DPK VS ATHAYA NABILAH P DKI
JAM 13.45 KU 14 PA JONATHAN NAHOR TGRS VS ADAM HIDAYAT DPS
JAM 14.45 KU 16 PA CHANDRA ALDI DKI VS JAMES SOEDIBYO DKI
JAM 15.45 KU 12 PI NEA PIEROELIE DKI VS GRATIA NAHOR MDO
JAM 16.45 KU 10 PA SF
JAM 17.45 KU 18 PA ARIF RAHMAN NTB VS ANDRE WISNU ADI BGR
JAM 18.45 KU 14 PI SF
JAM 19.45 KU 16 PA SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar