Jumat, 07 Agustus 2015

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS SABTU 8 AGUSTUS 2015

LAP 1
JAM 09.00 KU 10 PI FEBYARO RIBBY DKI VS SITI LAILATUL FARAH CRB
JAM 10.00 KU 10 PA ELSADAY YOGA MP TGRS VS JAMOND TSANG S DKI
JAM 11.00 KU 10 PA SYAIFULLAH SRG VS LOUIS TARIGAN DKI
JAM 12.00 KU 10 PI SITI LAILATUL F CRB VS NICOLE ISMAN DKI
JAM 13.00 KU 10 PA SF DIBBYARO H atau FATHONY VS SYAIFULLAH atau LOUIS T
JAM 14.00 KU 10 PA SF M ADIS NARARYA PLLW VS ELSADAY atau JAMOND TSANG
JAM 15.00 KU 12 PA CHRISTOPHER SL DKI VS SAMVID ANDHARE KRW
JAM 16.00 KU 14 PA QFLAP 2
JAM 09.00 KU 10  PI SAUMAH AZSA BKS VS NICOLE ISMAN DKI
JAM 10.00 KU 10 PA DIBBYARO HINOMARU DKI VS FATHONY AKMAL W DKI
JAM 11.00 KU 10 PI FEBYARO RIBBY DKI VS ZELDA GRACIA DPK
JAM 12.00 KU 18 PA ENRIQUE GARCIA DKI VS MUH AZMI SUMARSONO TGRS
JAM 13.00 KU 10 PI SAUMAH AZSA BKS VS ZELDA GRACIA DPK
JAM 14.00 KU 12 PA SULISTYO W atau JASON TSANG VS GIOVANI L RODDICK MDO
JAM 15.00 KU 16 PA DAFFAFARRAS atau NURACHMAN VS M ELPANSA MUZAKI LPG
JAM 16.00 KU 14 PI SF TSABITHA DC atau GITA M VS SAMANTHA atau SHAFIRA R
JAM 17.00 KU 18 PA SF

LAP 6
JAM 09.00 KU 14 PA ACHMAD RISKY ALFADION BGR VS MUSYA AL DAFFA CLG
JAM 10.00 KU 14 PA KAREEM ABDUL H DKI VS JOHN JACOB KRW
JAM 11.00 KU 14 PA RIFKY ANANDA S KRW VS TAIMUR SALEEM DKI
JAM 12.00 KU 16 PA BOBBY SUHERI SBG VS SEBASTIAN ALDO W DKI
JAM 13.00 KU 14 PI KEISHIA SARIDEVI DKI VS NATALIA MICHTA DKI
JAM 14.00 KU 18 PA RAMADHANI YUDHA SBG VS M AUDI SAFRIAL BKL
JAM 15.00 KU 12 PA AUDRIC M atau SHREY KATER VS CLAUDIO R LUMANAUW DKI
JAM 16.00 KU 16 PA DEJAN GOA LPG VS BOBBY Sm atau SEBASTIAN AW
JAM 17.00 KU 18 PA SF

LAP 7
JAM 09.00 KU 12 PA OMAR SALEEM DKI VS MAXIMILIAN FALCO WIJAYA DKI
JAM 10.00 KU 14 PA VICTOR B MULJONO DKI VS MIHIR DASWANI DKI
JAM 11.00 KU 14 PA DIMAS ARIA P DKI VS RICO RAMADHASYENA BGR
JAM 12.00 KU 16 PA ABDUL RACHMAN SKB VS SURACHMAN SBG
JAM 13.00 KU 14 PI TSABITHA DEIVA C BKS VS GITA MAHARSI DPK
JAM 14.00 KU 18 PA ANDRE WISNU ADI BGR VS JOSHUA G TATUH MDO
JAM 15.00 KU 14 PA QF
JAM 16.00 KU 16 PA MICHAEL TANOSO KRW VS ABD RACHMAN ata SURACHMAN
JAM 17.00 KU 16 PI SF ANA KAWENGIAN MDO VS OLINDA atau CHRISTY

LAP 8
JAM 09.00 KU 12 PA SULISTYO WIBOWO DKI VS JASON TSANG SUWANDI DKI
JAM 10.00 KU 14 PA WALTER WONDO WIJONO DKI VS AZMI JANUARSYAH JBI
JAM 11.00 KU 14 PA JEREMY ISMAN DKI VS JONES PRATAMA DKI
JAM 12.00 KU 16 PA DIEGO GARCIA DKI VS JOSE AGUSTIN SIMBOLON BKS
JAM 13.00 KU 14 PI SAMANTHA GN SIDABUTAR DKI VS SHAFIRA RESTU P BGR
JAM 14.00 KU 18 PA ANINDYA SATRIA TGRS VS BRYAN JEREMY LEE DKI
JAM 15.00 KU 14 PA QF
JAM 16.00 KU 16 PA DIEGO atau JOSE AGUSTIN VS REAGEN TARIGAN DKI
JAM 17.00 KU 16 PI SF SABRINA RISTAWAN SKB VS CICI ROSITA DKI

LAP 9
JAM 09.00 KU 12 PA AUDRIC MADYAPANNA BKS VS SHREY KATER DKI
JAM 10.00 KU 14 PA PRAYOGA PRASETYO BGR VS DENNIS S MULJONO DKI
JAM 11.00 KU 14 PA RIZKY FADILLAH DKI VS ACHMAD RISKY atau MUSA AL DAFFA
JAM 12.00 KU 16 PA DAFFA FARRAS F DKI VS NURACHMAN SBG
JAM 13.00 KU 16 PI CHRISTY ISMAN DKI VS OLINDA PUPPHASARI TULADHA DKI
JAM 14.00 KU 12 PA BRYAN JUSTIN MDO VS OMAR S atau MAXIMILIAN FALCO W
JAM 15.00 KU 14 PA QF
JAM 16.00 KU 14 PI SF NUR ROSIDA BLO VS KEISHIA S atau NATALIA MICHTA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar